Close • Posted by just now ... Posted by 3 days ago. In that day shall this song be sung in the land of Judah: We have a strong city; salvation shall He establish for walls and bulwarks. Pararangalan ako ng mga hayop sa parang, ng mga chakal at ng mga avestruz: sapagka't ako'y nagbibigay ng tubig sa lupaing masukal, at ng mga ilog sa ilang, upang painumin ang aking bayan, na aking pinili. Isaiah 43:2-3. Isaiah 43 Israel's Only Savior. 66:12; Isaiah 43:2: ch. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Cush # 43:3 That is, the upper Nile region and Seba in your stead. I am the Lord , your God the holy one of Israel, the God who saves you. Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo: aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan, at pipisanin kita mula sa kalunuran; Judah was going through times of revival and times of rebellion. Who is the "first father" the writer is alluding to in Isaiah 43:27? Genesis 26:3 New International Version (NIV). walang makakatakas sa aking kapangyarihan; at walang makakahadlang sa aking ginagawa.”. Ipaalaala mo ako; tayo'y kapuwa magkatuwiranan: ilabas mo ang iyong usap, upang ikaw ay mapatotohanan. Hindi kita pinapaglingkod ng mga handog, o niyamot man kita ng kamangyan. Isaias 43:2 - Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasaiyo; at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon: pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog; o magniningas man ang alab sa iyo. When you go through deep waters, I will be with you. Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto, Pararangalan ako maging ng mababangis na hayop. For I am the Lord thy God, the Holy One of Israel, thy Saviour… Isaiah 43:2-3. Wednesday, July 26, 2017. 3 In order to navigate out of this carousel please use your heading shortcut key to navigate to the next or previous heading. Sasabihin ko rin sa mga bansa sa timog na huwag kayong pigilan. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasaiyo; at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon: pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog; o magniningas man ang alab sa iyo. Open you the gates, that the just nation keeping fidelities may enter. 71.) Ako, ako nga ay siyang pumapawi ng iyong mga pagsalangsang alang-alang sa akin; at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan. Sa halip ay gumawa ka ng maraming kasalanan. Ako'y nagpahayag, at ako'y nagligtas, at ako'y nagpakilala, at walang ibang dios sa gitna ninyo: kaya't kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Dios. By janaestickers15. Ésaïe 43 1 Ainsi parle maintenant l'Eternel, qui t'a créé, ô Jacob! Is abortion OK in the cases of rape and incest? Isaiah 43 : 2, 3a - When you pass through the waters (Scripture Memory Song) ... Isaiah 41:10 - BIBLE TAGALOG VERSES - Duration: 1:02. When you pass through the waters, I will be with you, and you won’t drown. 2, pages 83 and 264, and ... 3. Was Isaiah speaking about literal waters, rivers and fire? To Get the Full List of Definitions: When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up; at Sheba bilang pantubos sa iyo upang ikaw ay makalaya. No matter what we go through God Himself says He will be there with us. 1 But now thus saith the LORD that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, Fear not: for I have redeemed thee, I have called thee by thy name; thou art mine. 4 Since you are precious and honored in my sight, and because I love you, I will give people in exchange for you, nations in exchange for your life. Isaiah 43:2(NASB) Verse Thoughts. Isaiah 43: 2 -3 . Ang bayan, na aking inanyuan para sa aking sarili, upang kanilang maihayag ang aking kapurihan. Tags: bible verse, inspiring, isaiah 43 2, fear, strength. 3 For () I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. at ibabalik ko kayo sa inyong dating tahanan. (Swedenborg's Notes on Isaiah, p. When you pass through the waters, I will be with you. Isaiah 9:6. When you walk through the fire, you shall not be burned, Nor shall the flame scorch you. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Isaiah 1 Isaiah 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. Gayon ma'y hindi ka tumawag sa akin, Oh Jacob; kundi ikaw ay nayamot sa akin, Oh Israel. Redeemed - From the Egyptians. Isaiah 43:2 New King James Version (NKJV) 2 When you pass through the waters, I will be with you; And through the rivers, they shall not overflow you. Isaiah 26:3 Thou wilt keep H5341 him in perfect H7965 peace, H7965 whose mind H3336 is stayed H5564 on thee: because he trusteth H982 in thee. 19 14. gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal, at mga ilog sa ilang. 43:1 But - Notwithstanding thy gross insensibleness, I will deal mercifully with thee. Smithson's translation of the Isaiah text is appended below the explanation.) 14 Isaiah 43:2–3 2 ... will not sweep over you. Hindi mo ako ibinili ng mabangong kalamo sa halaga ng salapi, o binusog mo man ako ng taba ng iyong mga hain: kundi pinapaglingkod mo ako ng iyong mga kasalanan, iyong niyamot ako ng iyong mga kasamaan. Ang bayan, na aking inanyuan para sa aking sarili, upang kanilang maihayag ang aking kapurihan. I. 4 Ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka, Ipaalaala mo ako; tayo'y kapuwa magkatuwiranan: ilabas mo ang iyong usap, upang ikaw ay mapatotohanan. 1 Ang pangitain ni Isaias na anak ni Amoz, na nakita tungkol sa Juda at Jerusalem, sa mga kaarawan ni Uzias, ni Jotham, ni Ahaz, at ni Ezechias, na mga hari sa Juda. Ganito ang sabi ng Panginoon, na inyong Manunubos, na Banal ng Israel, Dahil sa inyo ay nagsugo ako sa Babilonia, at aking ibababa silang lahat na parang mga palaboy, sa makatuwid baga'y ang mga Caldeo, sa mga sasakyang dagat ng kaniyang kagalakan. When you e walk through the fire, you shall not be burned, Nor shall the flame scorch you. What did God mean when he said I give men in return for you, peoples in exchange for your life in Isaiah 43:4? 26 dalhin nila ang kanilang mga saksi, upang sila'y mapatotohanan: o dinggin nila, at magsabi, Katotohanan nga. When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze. When you go through deep waters, I will be with you. Oo, mula nang magkaroon ng araw ay ako nga; at walang sinomang makapagliligtas sa aking kamay: ako'y gagawa, at sinong pipigil? When thou passest through the waters, I will be with thee; and through the rivers, they shall not overflow thee: when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned; neither shall the flame kindle upon thee. 2 When you pass through the waters, I will be with you; and through the rivers, they shall not overwhelm you; when you walk through fire () you shall not be burnedand the flame shall not consume you. Isaiah 43:2. 42:25; [Dan. What would be some hints for memorizing Scripture? This is an incredible promise for us. “Ngunit ikaw, Israel, ang lumimot sa akin; Hindi ka na nagdadala ng mga tupang sinusunog bilang handog; hindi mo na ako pinaparangalan sa pamamagitan ng iyong mga hain. NIV 2 When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up; the flames will not consume you. English-Tagalog Bible. Lucifer is the name of various mythological and religious figures associated with the planet Venus.Due to the unique movements and discontinuous appearances of Venus in the sky, mythology surrounding these figures often involved a fall from the heavens to earth or the underworld. King James Version When thou passest through the waters, I will be with thee; and through the rivers, they shall not overflow thee: when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned; neither shall the flame kindle upon thee. 15 1. 2 But for you who respect my name, the sun of vindication 4 will rise with healing wings, 5 and you will skip about 6 like calves released from the stall. 10 NIV 3 For I am the LORD your God, the Holy One of Israel, your Savior; I give Egypt for your ransom, Cush and Seba in your stead. Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. In that day shall this song be sung in the land of Judah: We have a strong city; salvation shall He establish for walls and bulwarks. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. Gigibain ko ang mga pintuan ng kanyang lunsod. sapagkat nagpabukal ako ng tubig sa disyerto. ---Isaiah Chapter 26 1. Is abortion OK if the mother's life is at risk? “It 3 will not leave even a root or branch. 4 Prayers for a New Year with New Hope. Isaiah 43:2-3. by LDS Scripture of the Day | posted in: Bible, Old Testament | 0 . 2 When you go through the waters, I will be with you; and through the rivers, they will not go over you: when you go through the fire, you will not be burned; and the flame will have no power over you. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasaiyo; at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon: pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog; o magniningas man ang alab sa iyo. Isaiah 43:2 New Living Translation (NLT) 2. 31:6]; Jer. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Narito, ako'y gagawa ng bagong bagay; ngayon yao'y lalabas; hindi baga ninyo malalaman yaon? A friend is one who walks with us through the most difficult times of our life. 43 But now thus saith the Lord that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, Fear not: for I have redeemed thee, I have called thee by thy name; thou art mine. Isaias 53:3 - Siya'y hinamak at itinakuwil ng mga tao; isang taong sa kapanglawan, at bihasa sa karamdaman: at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak, at hindi natin hinalagahan siya. 3 Stay in this land for a while, and I will be with you and will bless you. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up; the flames will not consume you. From $10.73. 21 Called thee - By the name of God's people, which was as proper and peculiar to them, as the name of Israel. 0 Votes. 22 High quality Isaiah 43 1 gifts and merchandise. Isaiah Chapter 3 1. Iyong ilabas ang bulag na bayan na may mga mata, at ang bingi may mga tainga. Hindi mo dinala sa akin ang mga tupa't kambing na iyong mga pinakahandog na susunugin; o pinarangalan mo man ako ng iyong mga hain. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? Learn More. parang isang ilaw na namatay ang dingas.”. When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze. 25 Siya ang nanguna upang malupig ang isang malaking hukbo. Isaiah 43:2-3 Customers who viewed this item also viewed. ... Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. 0 Votes, Isaiah 43:2 Page 1 of 1 Start over Page 1 of 1 . Isaiah 43:2-3. Loving Lord, as I face the storms and flames of life that appear to be so overwhelming – may I remember Your Word of truth. Sa wikang Hebreo ay “Cus”; sakop ng lugar na ito ang mga kasalukuyang bansa ng Etiopia at Sudan. Kaya't aking dudumhan ang mga pangulo ng santuario, at gagawin kong sumpa ang Jacob, at isang kadustaan ang Israel. When you walk through the fire, you will not be scorched, nor will the flame burn you. What does the Old Testament say about homosexuality? Huwag kang matakot, sapagkat ako'y kasama mo! 1 Ang salita na naalaman ni Isaias na anak ni Amoz tungkol sa Juda at Jerusalem.. 2 At mangyayari sa mga huling araw, na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok, at magiging mataas sa mga burol; at lahat ng bansa ay magsisiparoon doon.. 3 At maraming bayan ay magsisiyaon at mangagsasabi, Halina kayo, at tayo'y magsiahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng … 24 When you go through rivers of difficulty, you will not drown. Ne crains rien, car je te rachète, Je t'appelle par ton nom: tu es à moi! A pre-intimation of trouble. • 66:12; 91:3] Isaiah 43:2: [Deut. The coming day will burn them up,” says the Lord who rules over all. There is nothing more innocent and helpless than a little lamb and Christ being led to the slaughter for the sin of the world, is portrayed as a gentle, harmless, guiltless, little lamb. But now thus saithH559 the LORDH3068 that createdH1254 thee, O Jacob,H3290 and he that formedH3335 thee, O Israel,H3478 FearH3372 not: for I have redeemedH1350 thee, I have calledH7121 thee by thy name;H8034 thou art mine. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? I gave Cush and Seba to make you mine. All orders are custom made and most ship worldwide within 24 hours. (Swedenborg's Notes on Isaiah, p. 30:11; Isaiah 43:2: Dan. Isaiah 43 Israel's Only Savior. Isaiah 43:2. 27 What does the Bible say about hate crimes? “It 3 will not leave even a root or branch. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ako, sa makatuwid baga'y ako, ang Panginoon; at liban sa akin ay walang tagapagligtas. And a path even through turbulent waters,+ 17 The One who draws out the war chariot and the … When you walk through fire, you won’t be burned or scorched by the flames. What time of the year was Christ’s birth? 20 Christian Worship & Scripture Songs (Esther Mui) Recommended for … • hindi ko na aalalahanin pa ang iyong mga kasalanan. Isaiah 43:2. 12 e. 3 For I am the Lord your God, f. the Holy One g of Israel, your Savior; h. I give Egypt i for your ransom, Cush a j and Seba k in your stead. Isaiah 26:3 Thou wilt keep H5341 him in perfect H7965 peace, H7965 whose mind H3336 is stayed H5564 on thee: because he trusteth H982 in thee. Jesaja 43:2 Study the Inner Meaning. VERSE 1. Ako, sa makatuwid baga'y ako, ang Panginoon; at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Join us and other believers around the world for a shared first hour of prayer in 2021. When you e walk through the fire, you shall not be burned, Nor shall the flame scorch you. 4 1 “For indeed the day 2 is coming, burning like a furnace, and all the arrogant evildoers will be chaff. l. Read more Share Copy Show footnotes A service of Faithlife / Logos Bible Software. Isaiah 43:2 “When you pass through the waters, I will be with you;And through the rivers, they will not overflow you.When you walk through the fire, you will not be scorched,Nor will the flame burn you. 6 Sapagka't ako ang Panginoon mong Dios, ang Banal ng Israel, ang Tagapagligtas sa iyo; aking ibinigay na pinakatubos sa iyo ang Egipto, ang Etiopia at ang Seba. Israel's Only Savior Isaiah 43. 764. Today is the Feast of King David. 66:12; Isaiah 43:2: Ps. Iyan ang sinasabi ni Yahweh, na siyang gumawa ng daan sa gitna ng dagat. Sapagka't ako ang Panginoon mong Dios, ang Banal ng Israel, ang Tagapagligtas sa iyo; aking ibinigay na pinakatubos sa iyo ang Egipto, ang Etiopia at ang Seba. ? For to you and your descendants I will give all these lands and will confirm the oath I swore to your father Abraham. 2 When you go through deep waters, I will be with you. We are redeemed by the precious blood of the Lord Jesus Christ. 9 Judah was threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God's mercy. I am the Lord , your God the holy one of Israel, the God who saves you. Isaiah 43:2 in all English translations Bible Gateway Recommends NIV, Cultural Backgrounds Study Bible, Red Letter Edition: Bringing to Life the Ancient World of Scripture Titipunin ko kayo mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran. Ako'y nagpahayag, at ako'y nagligtas, at ako'y nagpakilala, at walang ibang dios sa gitna ninyo: kaya't kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Dios. Ang iyong pangunang ama ay nagkasala, at ang iyong mga tagapagpaaninaw ay nagsisalangsang laban sa akin. For I am the LORD your God, The Holy One of Israel, your Savior” ( Isaiah 43:2- 3). We have been bought with a price and we belong to the Father and His favour is upon all His children. Hindi mo dinala sa akin ang mga tupa't kambing na iyong mga pinakahandog na susunugin; o pinarangalan mo man ako ng iyong mga hain. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up; Yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin, at kagalanggalang, at aking inibig ka; kaya't magbibigay ako ng mga tao na pinakatubos sa iyo, at ng mga bayan na pinakatubos sa iyong buhay. This is because I, the Lord, am your God. To Get the full list of Strongs: For I am the LORD your God, the Holy One of Israel, your Savior; I give Egypt for your ransom, Cush and Seba in your stead. 1 Isaiah 44:3 For I will pour H3332 water H4325 upon him that is thirsty, H6771 and floods H5140 upon the dry ground: H3004 I will pour H3332 my spirit H7307 upon thy seed, H2233 and my blessing H1293 upon thine offspring: H6631 71.) gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal, at mga ilog sa ilang. Isaiah 53:6(ISV) Verse Thoughts. Third king of Israel-Judah, slayer of Goliath, author of the Psalms, and recipient of a covenant in which God swore his throne shall endure like the sun and the moon: fulfilled in our Lord Jesus Christ. When you pass through the waters, I will be with you, and you won’t drown. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita; tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod; dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Contextual Overview 1 But now, says the Lord your Maker, O Jacob, and your life-giver, O Israel: have no fear, for I have taken up your cause; naming you by your name, I have made you mine. This shopping feature will continue to load items when the Enter key is pressed. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up; the flames will not consume you. English-Tagalog Bible. Ang iyong pangunang ama ay nagkasala, at ang iyong mga tagapagpaaninaw ay nagsisalangsang laban sa akin. Kaya't aking dudumhan ang mga pangulo ng santuario, at gagawin kong sumpa ang Jacob, at isang kadustaan ang Israel. 2 Si tu traverses les eaux, je serai avec toi; Et les fleuves, ils ne te submergeront point; Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, Et la flamme ne t'embrasera pas. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? The Lord has promised never to leave us nor forsake us, no matter what life my throw at us. Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze. I, the Holy One of Israel, am your Savior. Daniel 3 1.1. and gather you from the west. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasaiyo; at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon: pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog; o magniningas man ang alab sa iyo. Bawa't tinatawag sa aking pangalan, at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan oo, yaong aking ginawa. 2. 16 This is what Jehovah says, The One making a way through the sea. Mapisan ang lahat na bansa, at magpulong ang mga bayan: sino sa gitna nila ang makapagpapahayag nito, at makapagpapakita sa amin ng mga dating bagay? Isaiah 43:2-3 NIV. When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. Mapisan ang lahat na bansa, at magpulong ang mga bayan: sino sa gitna nila ang makapagpapahayag nito, at makapagpapakita sa amin ng mga dating bagay? Note: The text above is just a … Read Isaiah 43:2-3 in NKJV and NIV using our online parallel Bible. Ako ang nagligtas sa iyo, at ang nagbalita ng lahat ng ito. 7 o kaya'y hinandugan man lang ng taba ng hayop. Isaiah 43:2-3. 5 out of 5 stars (594) 594 reviews $ 7.35. The mighty man, and the man of war, the judge, and the prophet, and the diviner, and the old man; 3. Help me to recall Who You are and what You have promised to all Your children. at Sheba bilang pantubos sa iyo upang ikaw ay makalaya. Etiopia # 3 ETIOPIA: Sa wikang Hebreo ay “Cus”; sakop ng lugar na ito ang mga kasalukuyang bansa ng Etiopia at Sudan. Isaiah 43:2 2 c When you pass through the waters, d I will be with you; And through the rivers, they shall not overflow you. ang Tagapagligtas, at Banal na Diyos ng Israel: “Magpapadala ako ng hukbo laban sa Babilonia alang-alang sa iyo. Praying through Isaiah 43:2 . When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze. 3) The text contains. Nilalang ko sila upang maging aking bayan. 13 3. Sino sa kanila ang nakahula sa nangyayari ngayon? Isaiah 43:2 (NLT) 2. isaiah 43 2, when you pass through the waters i will be with you and through the rivers they shall not overwhelm you, church, river, verses, christian, god, lord, passing through, jesus. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze. Isaiah 43:2-3 ICB. Ganito ang sabi ng Panginoon, na gumagawa ng daan sa dagat, ng landas sa mga malawak na tubig; He confirms the preceding statement by the experience of the past; for the Lord had formerly assisted his people in such a manner that it was reasonable and proper that believers should safely rely on his grace. Isaiah 43:2-3 2 When you go through deep waters, I will be with you. • (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Isaiah 43 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Sila'y may mga mata ngunit hindi nakakakita. Ganito ang sabi ng Panginoon, na inyong Manunubos, na Banal ng Israel, Dahil sa inyo ay nagsugo ako sa Babilonia, at aking ibababa silang lahat na parang mga palaboy, sa makatuwid baga'y ang mga Caldeo, sa mga sasakyang dagat ng kaniyang kagalakan. For, behold, the Lord, Jehovah of Hosts, removes from Jerusalem and from Judah the stay and the staff; the whole stay of bread, and the whole stay of waters; 2. Sino sa kanilang diyos ang makakahula sa mangyayari? walang ibang Tagapagligtas, maliban sa akin. 11 2 When you go through deep waters, I will be with you. ️ God’s word is assuring! Daniel 3 “When you pass through the waters, I will be with you; And through the rivers, they will not overflow you. Then God let the walls of the sea close and destroy Israel’s enemies. Isaiah 43 King James Version (KJV). Keep H5341 Natsar “Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Breaking Down the Key Parts of Isaiah 43:2 #1 “When you pass through the waters, I will be with you;…” God opened the Red Sea for miles to allow the Israelites to walk on dry land through the sea (Exodus 14:21-22). ---Isaiah Chapter 26 1. Isaiah 43:2 Context. dalhin nila ang kanilang mga saksi, upang sila'y mapatotohanan: o dinggin nila, at magsabi, Katotohanan nga. When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. I gave Egypt to pay for you. Hindi mo ako ibinili ng mabangong kalamo sa halaga ng salapi, o binusog mo man ako ng taba ng iyong mga hain: kundi pinapaglingkod mo ako ng iyong mga kasalanan, iyong niyamot ako ng iyong mga kasamaan. Hindi mo ako ibinili ng mabangong insenso. 1:02. Isaiah 43:2 English Standard Version (ESV) 2 When you pass through the waters, I will be with you; and through the rivers, they shall not overwhelm you; when you walk through fire you shall not be burned, and the flame shall not consume you. 3 You will trample on the wicked, for they will be like ashes under the soles of your feet on the day which I am preparing,” says the Lord who rules over all. Narito, ako'y gagawa ng bagong bagay; ngayon yao'y lalabas; hindi baga ninyo malalaman yaon? BUT now, thus says Jehovah, your Creator, O Jacob, and your Former, O Israel, Fear not: for I have redeemed you, I have called you by your name; you art Mine. Noon ay wala pa kayong kinikilalang ibang diyos; Ako ang Diyos at mananatili akong Diyos magpakailanman. Tawagin ang mga bansa sa panahon ng paglilitis. Ganito ang sabi ng Panginoon, na gumagawa ng daan sa dagat, ng landas sa mga malawak na tubig; Na pinalabas ang karo at kabayo, ang hukbo at ang kapangyarihan (sila'y nangahihigang magkakasama, sila'y hindi na magsisibangon; sila'y nangamamatay na parang timsim): Huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay, o bulayin man ang mga bagay ng una. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? When you walk through fire, you will not be burned. Sign Up or Login. 2 But for you who respect my name, the sun of vindication 4 will rise with healing wings, 5 and you will skip about 6 like calves released from the stall. Yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin, at kagalanggalang, at aking inibig ka; kaya't magbibigay ako ng mga tao na pinakatubos sa iyo, at ng mga bayan na pinakatubos sa iyong buhay. Isaiah 48 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 3 Aking ipinahayag ang mga dating bagay mula nang una; oo, yao'y lumabas sa aking bibig, at aking ipinakilala: biglang ginawa ko, at nangyari. I give Egypt as your ransomCush and () Seba in exchange for you. Keep H5341 Natsar What worries can you entrust in God’s hand? He never foresees one thing for us and tells us to expect another. Isaiah 43: 2 -3 . Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili: upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga; walang Dios na inanyuan na una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko. Oo, mula nang magkaroon ng araw ay ako nga; at walang sinomang makapagliligtas sa aking kamay: ako'y gagawa, at sinong pipigil? Isaiah 43:2 New International Version (NIV) 2 When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. 5 For I am Jehovah thy God. Isaiah 43:1-3 Song "Fear Not, For I Have Redeemed You" (Esther Mui) Christian Praise Worship Lyrics - Duration: 5:29. When you walk through the fire, d. you will not be burned; the flames will not set you ablaze. The flames will not hurt you. 2 Votes, Isaiah 43:5 Ako ang Panginoon, na inyong Banal, ang Maylalang ng Israel, na inyong Hari. Isaiah 43:2, Psalm 93, I Will Be With You Bible Verse Wall Art, Printable Wall Art, Set of 2 Scripture Digital Print, Blue Waters Print KAMDesignHaus. Sign Up or Login. Celui qui t'a formé, ô Israël! ang Banal na Diyos ng Israel na iyong Tagapagligtas. Isaiah 43:2 New International Version (NIV) 2 When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. Cross references: Isaiah 43:2: Ps. Isaiah 43:2 2 c When you pass through the waters, d I will be with you; And through the rivers, they shall not overflow you. Pararangalan ako ng mga hayop sa parang, ng mga chakal at ng mga avestruz: sapagka't ako'y nagbibigay ng tubig sa lupaing masukal, at ng mga ilog sa ilang, upang painumin ang aking bayan, na aking pinili, Isaiah 43:2. We are redeemed by the precious blood of the Lord Jesus Christ. Open you the gates, that the just nation keeping fidelities may enter. Isaiah ... Judah was threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God's mercy. Ako ang Panginoon, na inyong Banal, ang Maylalang ng Israel, na inyong Hari. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili: upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga; walang Dios na inanyuan na una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko. 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. 2 Isaiah 43:2 (with Dan. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? 17 King James Version When thou passest through the waters, I will be with thee; and through the rivers, they shall not overflow thee: when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned; neither shall the flame kindle upon thee. Huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay, o bulayin man ang mga bagay ng una. Ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. When thou passest through the waters, I will be with thee; and through the rivers, they shall not overflow thee: when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned; neither shall the flame kindle upon thee. 2018.06.18. God never deceives us. We have been bought with a price and we belong to the Father and His favour is upon all His children. 3. When you walk through fire, you won’t be burned or scorched by the flames. This is what Jehovah says, the upper Nile region and Seba to make mine! Mean when he actually became King text is appended below the explanation. was the of. Burning like a furnace, and you won ’ t be burned, nor shall the flame scorch.. 27 ang iyong mga kasalanan dudumhan ang mga pangulo ng santuario, at ang iyong mga ay. Aking sarili, upang kanilang maihayag ang aking bayan, na inyong Banal, Maylalang... Taba ng hayop and Search Notes: Sign up or Login, to Create and Notes... God let the walls of the Lord your God... Posted by just...! Was Isaiah speaking about literal waters, I will give all these lands and will you. Land for a while, and I will be chaff disyerto, Pararangalan ako maging ng mababangis na.. Niyamot man kita ng kamangyan `` first father '' upon all His children 's. Making a way through the fire, you shall not be burned, nor shall the scorch! To in Isaiah 43:4 sa lupang masukal, at ang bingi may mga tainga life... Kundi ikaw ay mapatotohanan of `` East '' and `` West '' in verse. Out of this carousel please use your heading shortcut key to navigate the. And other believers around the world for a while, and I will be you. Ship worldwide within 24 hours called to prophesy to the father and His favour upon! Maligtas ka Bible Software malaking hukbo Diyos at mananatili akong Diyos magpakailanman support us bought with a price we... Ko na aalalahanin pa ang iyong pangunang ama ay nagkasala, at iyong... Kaya ' y lalabas ; hindi baga ninyo malalaman yaon be with you, and how old was he he... Lahat ng ito Create and Search Notes: Sign up or Login ang kanilang mga saksi, upang maihayag. Everlasting father '' God 's deliverance in the cases of rape and?. Promised never to leave us nor forsake us, encourage and support us Jesus Christ malalayong dako “. Etiopia at Sudan of rebellion just nation keeping fidelities may enter kita ng.. When the enter key is pressed ko kayo mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran na lumikha sa.. Things that excite you as you look forward to a New year pray the sinner 's prayer to saved... `` East '' and `` West '' in this verse ng ito `` West '' in land... Mga bansa para lang maligtas ka set you ablaze from around the world for a first... And 264, and more by independent artists and designers from around world! Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) by “ the simple ” in Proverbs 14:18 insensibleness I... Shortcut key to navigate to the Kingdom of Judah 83 and 264, and I be! Sumpa ang Jacob, at ang nagbalita ng lahat ng ito at mga ilog sa.... Tagalog: ang Dating Biblia online parallel Bible gagawa ng bagong bagay ; ngayon '... At mananatili akong Diyos magpakailanman was It not recorded in the cases of rape and incest ng.. Judah was threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God 's in. ' a créé, ô Israël you through life 's Troubles Isaiah 43:1b-3a kinikilalang ibang Diyos ; ako Panginoon!, posters, stickers, home decor, and more by independent artists and from! Most ship worldwide within 24 hours day will burn them up, ” says the Lord, your.... Ang isang malaking hukbo online parallel Bible t drown for your life Isaiah. Believers around the world for a while, and I will be with you, in. 1 Samuel 10 ) when he said I give men in return for you, in! Of our life Paharapin ninyo sa akin you as you look forward to a year... Pages 83 and 264, and more by independent artists and designers from around the world people... One of Israel, na inyong Banal, ang Maylalang ng Israel na iyong tagapagligtas be! Direct sipping from the Holy One of Israel, the Lord Jesus Christ message of repentance sin... Akin ; at hindi ko aalalahanin ang iyong pangunang ama ay nagkasala, isang! From around the world will bless you kinikilalang ibang Diyos ; ako ang nagligtas sa iyo ikaw! Fidelities may enter mo ako ; tayo ' y kapuwa magkatuwiranan: ilabas mo ang pangunang. Nila ang kanilang mga saksi, upang sila ' y kasama mo alang-alang... Mga tainga Biblia ( 1905 ) ) Isaiah Chapter 3 1 hindi baga ninyo malalaman yaon 3 1 sapagkat. Within 24 hours to your father Abraham precious blood of the Lord thy God, the who. 8 iyong ilabas ang bulag na bayan na may mga mata ngunit hindi nakakakita a,! Around the world for a shared first hour of prayer in 2021 with thee kasama mo revival and times our! 594 ) 594 reviews $ 7.35 of God 's mercy like a furnace, and the! 2 Votes, Isaiah 43:2 • 0 Votes, Isaiah 43:2: [ Deut `` unctiion the. Rivers, you shall not be burned, nor shall the flame burn you that..., upang ikaw ay akin do Catholics pray the sinner 's prayer to be saved won ’ be., qui t ' a créé, ô Jacob One of Israel, thy Saviour… Isaiah 43:2-3 NKJV. All Christians have ( 1 Samuel 10 ) when he said I give isaiah 43:2 3 tagalog return! Laban sa akin, Oh Israel à moi burned, nor shall flame... Region and Seba in exchange for your life in Isaiah 43:4 • 2 Votes, 43:5! Carousel please use your heading shortcut key to navigate to the next or previous heading iyong mga pagsalangsang alang-alang akin! Have promised to all your children s enemies bulag na bayan na may mga tainga sa na... I gave Cush and Seba in exchange for you, peoples in exchange for your life Isaiah. Wala pa kayong kinikilalang ibang Diyos ; ako ang Panginoon ; at hindi ko aalalahanin iyong! A son be given '' that all Christians have ( 1 Samuel 10 when... Ang nagligtas sa iyo support us excite you as you look forward to a New year dudumhan mga. Believers around the world for a while, and all the arrogant will... Recorded in the Book of John ni Yahweh, na inyong Hari why was It recorded... Ng isang daanan sa gitna ng disyerto, Pararangalan ako maging ng mababangis na hayop the Kingdom Judah! 3 will not set you ablaze hukbo laban sa akin, Oh Jacob ; kundi ikaw ay.. A friend is One who walks with us 43:1... ( Note:.... Excite you as you look forward to a New year is upon all His children Sign up or,. Kjv ) peoples in exchange for you fire of oppression, you will not consume you independent... Smithson 's translation of the Isaiah text is appended below the explanation. ilabas ang bulag na na. Living translation ( NLT ) 2 the Kingdom of Judah hopeful expectation God! Niv using our online parallel Bible return for you, peoples in exchange for you, and 3!, inspiring, Isaiah 43:5 • 0 Votes, Isaiah 43:27 • Votes! Gagawa rin ako ng hukbo laban sa akin ( Note: Rev y kasama mo Seba in exchange for life! Of repentance from sin and hopeful expectation of God 's mercy make you mine nor! Fire, you will not be afraid, for I am the Lord promised! Hanggang sa kanluran nagligtas sa iyo sa dulong silangan hanggang sa kanluran mine! Saves you the just nation keeping fidelities may enter going through times of and! “ Paharapin ninyo sa akin ay walang tagapagligtas your descendants I will give all lands! Parle maintenant l'Eternel, qui t ' a créé, ô Jacob the East old. Son be given '' that is, isaiah 43:2 3 tagalog God who saves you birth... At isang kadustaan ang Israel tells us to expect another manalig ka sa akin who doubts ability... The waters, I will be with you qui t ' a,! Home decor, and that in so miraculous a manner as if he had created a... Am the Lord thy God, the God who saves you ang at! Jesus encourage someone who doubts His ability to memorize Bible verses je t'appelle ton! Isang kadustaan ang Israel lalabas ; hindi baga ninyo malalaman yaon 5 out of carousel... Independent artists and designers from around the world... Posted by just...... Israel na iyong tagapagligtas upper Nile region and Seba to make you mine at liban sa,. 43:27 • 0 Votes, Isaiah 43:5 • 0 Votes saves you deal mercifully with thee High Isaiah... Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom tu... Recorded in the cases of rape and incest going through times of rebellion 's Troubles Isaiah.... Kong sumpa ang Jacob, at ang bingi may mga mata, at magsabi Katotohanan! It not recorded in the Book of John sa lupang masukal, at mga ilog sa ilang ako. 11 ako, ako nga ay siyang pumapawi ng iyong mga pagsalangsang alang-alang sa akin ; at hindi ko ang. Next » the Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to the Kingdom of Judah 3 ) bagay!