Tayo ay nilikha ng Diyos upang palakihin ang kadakilaan Niya—tulad ng pagpapalaki ng mga teleskopyo sa mga bituin. siyá’y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa … Umpisahan mong basahin ang Bibliya upang masumpungan mo ang mga mamahalin at napakadakilang pangako na makapagpapalaya sa iyo (II Pedro 1:3-4). Mga Awit 46:1-3 RTPV05. Alam mo ba na ipinag-uutos ng Diyos ang ating kasiyahan? ... (Awit 37:4). (Mateo 18:9, si Jesus ang nagsasalita), Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo! Tell Us Magkaloob. Regular, disciplined Bible intake is not optional for God’s people. ... Magandang Balita Biblia. Ang Kahihinatnan ng Masama at ng Mabuti Katha ni David. Mabuti pang magpunta ka sa langit na putol ang iyong kamay kaysa may dalawa kang kamay ngunit mapupunta naman sa impierno na ang apoy ay hindi namamatay kahit kailan. dala ng magandang balita!” ... Awit 37:4 14. Mga Awit 37:4-5 RTPV05. Si Jacob ay nagsagawa ng pinakamahalagang kapasyahan niya sa buhay: "Kung si Esau ay darating sa kinabukasan, kinakailangang makipagkasundo ako sa Diyos ngayong gabi.!" Ito ay isang taimtim na babala mula sa Anak ng Diyos na namatay upang iligtas ang mga makasalanan sa sumpa nito. (Awit 37.3) Trust ay nangangahulugan na suko, magbigay ng sama-sama. Huwag kang mainggit sa mga gumagawa ng kalikuan.” 4 Ang media sa sanlibutan ay araw-araw na nagpapaulan sa atin ng mga balita hinggil sa kawalan ng katarungan. Hinanap natin ang ating kasiyahan sa ibang mga bagay at inari natin silang higit na mahalaga kaysa Diyos. Tayo ay nilikha ng Diyos upang palakihin ang kadakilaan Niya—tulad ng pagpapalaki ng mga teleskopyo sa mga bituin. Nilikha Niya tayo upang itanghal ang Kanyang kabutihan at katotohanan at kagandahan at karunungan at katarungan. Acne. “Pinagpala ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. “Bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas” (Mga Taga Roma 10:13). Magandang Balita Biblia (or Tagalog Popular Version) - posted in Forum Comments, Suggestions & Help: It would be very helpful for many Accordance users (i.e. Kung ganoon, ang Diyos ay kumikilos sa iyong buhay. Basahin ang kumpletong kabanata Mga Awit 37. (Mga Awit 37:4) 1) Tayo ay nilalang ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian. Hindi natin kayang kitain ang ating kaligtasan. Panalangin ng Paghingi ng KapatawaranAwit# Sam. Itigil. Wika ng Biblia Filipino. Katulad din nito'y hamog sa umaga, sa Bundok ng … Website: http://www.desiringGod.org. What does LUKE 6:38 mean? "Magkaroon ka ng kasiyahan sa PANGINOON at ibibigay niya sa iyo ang mga hangarin ng iyong puso." Ang impiyerno ay hindi kathang-isip lamang ng mga mapanglaw at galit na mga mangangaral. Mga mapagpaimbabaw! Sa pag-uwi sa Diyos matatagpuan ang lahat ng malalim at walang-hanggang kasiyahan. Ito ang pinakabuod ng pagsamba sa mga diyus-diyusan (Mga Taga Roma 1:21-23). (Mateo 18:9, si Jesus ang nagsasalita), Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo! Mga Awit 37:4 Study the Inner Meaning 4 Magpakaligaya ka naman sa Panginoon; at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Awit at Papuri has been in the service of the Church and the faithful since November 2010. Itigil. Awit at Papuri Communications is a Catholic new media organization sailing on the digital sea and giving soul to the Internet by making Jesus Christ and His Good News known to Filipinos all over the world. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat … (Mateo 5:30, si Jesus ang nagsasalita), Huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan ngunit hindi makapapatay sa kaluluwa. Ang impiyerno ay hindi kathang-isip lamang ng mga mapanglaw at galit na mga mangangaral. (Mateo 5:22, si Jesus ang nagsasalita), Kaya, kung ang mga mata mo ang mag-aakay sa iyo sa pagkakasala, dukitin mo. ), "Magkaroon ka ng kasiyahan sa PANGINOON at ibibigay niya sa iyo ang mga hangarin ng iyong puso." Ang kaligtasan ay ayon sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya (Mga Taga Efeso 2:8-9). © Desiring God. 1:3 Si Issachar, si Zabulon at si Benjamin; . Langis ng olibo, ang nakakatulad at nakakawangis, sa ulo at balbas nitong si Aaron kapag ipinahid, umaagos ito't nababasâ pati ang suot na damit. (Basahin ang Isaias 50:4; Heb. (2 Pedro 2:4, si Pedro ang nagsasalita) Maliban sa Mateo 23:15, ang lahat ng mga banggit sa sermon na ito ay galing sa Ang Biblia: Bagong Salin sa Pilipino (New Pilipino Version), ©1986 ng Manila International Bible Society. Pagkat lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Papuri sa Mapayapang Pagkakaisa - Isang Awit ng Pag-akyat upang Sumamba. 5:8; 12:2 ) Talakayin natin ang ilang aspekto ng buong-panahong paglilingkod na magdudulot sa iyo ng masidhing kaligayahan. Pinasasama nito ang buong pagka-tao at tinutupok ang landas na tinatahak ng tao sa pamamagitan ng apoy mula sa impierno. (Mga Awit 37:4) 1) Tayo ay nilalang ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian. As you resolve to grow and change this year, remember that good intentions without diligence will fail. Ang kanyang kapatid na si Esau ay sumasalakay na may kasamang 400 na mga mandirigma! 1:1 Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak.. 1:2 Kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon; at sa kautusan niya nagbubulaybulay siya araw at gabi.. 1:3 At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga … Para sa pag e-ebanghelyo at panimulang simbahan. Awit 34:15 Mga mata ni Yahweh, sa mat'wid nakatuon, sa kanilang pagdaing, lagi siyang tumutugon. Mga Awit 37:25 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Mula pagkabata't ngayong tumanda na,sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat, ang Diyos nagpabaya;o ang anak niya'y naging hampas-lupa. Delikado pa ring manirahan noon sa Cambodia, pero alam kong iilan pa lang sa sampung milyong tagaroon ang nakarinig ng mabuting balita … Mayroong 40 larawan kasama ng audio-visual sa mg Bibliyang katuruan, kasama ang Bibiyang pananaw mula sa paglikha hanggang kay Kristo, at mga katuruan para sa buhay Kristyano. (Lucas 12:5, si Jesus ang nagsasalita), Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa impiyerno, tumingala ang mayaman at nakita sa malayo si Abraham at sa kanyang piling ay naroon si Lazaro. Nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig, makahikayat lamang kayo ng kahit isang Hentil sa pananampalatayang Judio. Pakilagay ang sumusunod na pahayag sa lahat ng kopya na inyong ipapamahagi: Isinulat ni John Piper. “Igagawad sa kanila ang walang hanggang kaparusahan at hindi sila tatanggapin sa harapan ng Panginoon at sa kadakilaan ng kanyang kapangyarihan” (II Mga Taga Tesalonica 1:9). RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. Mabuting Balita and Mga Awit - Lufu. Kung gagawin natin ito, matutupad ang layunin ng Diyos sa Kanyang paglikha: maluluwalhati Siya sa atin at tayo ay masisiyahan sa Kanya—magpakailanman. 1) Tayo ay nilalang ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian. 6) Ang mga pakinabang na dulot ng pagkamatay ni Cristo ay pag-aari ng mga magsisisi at mananampalataya sa Kanya. 37 Huwag kang mabalisa dahil sa masama; huwag mong kainggitan liko nilang gawa. Ano ang ibig sabihin ng “hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos?” Ang ibig sabihin nito ay walang sinuman sa atin ang nagtiwala at nagmahalaga sa Diyos gaya ng dapat nating ginawa. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid, ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid! ... Awit 37:4. Pagka-graduate sa paaralan, nagpayunir ako at patuloy na nangaral sa mga Cambodian sa lugar namin. Mula nang pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, naging matindi ang ating pagtanggi sa Diyos bilang tanging kayamanang nakapagbibigay ng buo at tunay na kasiyahan (Mga Taga Efeso 2:3). Humanap ka ng iglesyang nananalig sa Bibliya at simulan mong sumamba at lumago doon kasama ng ibang mga taong nagmamahalaga kay Cristo nang higit sa lahat ng bagay (Mga Taga Filipos 3:7). Isang araw, si Jacob ay nakatanggap ng hindi magandang balita! (Marcos 9:43, si Jesus ang nagsasalita), At kung ang paa mo ang magbubulid sa iyo sa pagkakasala, putulin mo. “Ang sumasampalataya sa akin,” sabi ni Jesus, “ay hindi na mauuhaw kailanman” (Juan 6:35). At sinumang lumait sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanedrin. Nilikha tayo ng Diyos na may kakayahan na makaranas ng kasiyahan. (Mateo 5: 29, si Jesus ang nagsasalita), Kung ang mga kamay mo ang magiging dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man, kahit na sa dagat ang bundok matangay; kahit na magngalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig, magimbal. Bago ka gumawa ng desisyon, tanungin mo muna kung ano ang magiging epekto nito sa iyong espiritual, pisikal, emosyonal, pakikisalamuha sa iba, at sa iyong pag-iisip. Ang pinakadakilang pagtatanghal ng kaluwalhatian ng Diyos ay nag-uugat sa malalim na pagkalugod ng Kanyang mga nilalang sa kabuuan Niya bilang Diyos. Kung tayo ay nilikha ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian, maliwanag na dapat tayong mamuhay para sa Kanyang ikaluluwalhati. (Selah) RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. Subali’t hindi dito tumigil ang Bibliya ... 5) Sinugo ng Diyos ang Kanyang bugtong na anak na si Jesus upang bigyan tayo ng buhay at kagalakang walang-hanggan. Malulubos pa ang pag-asang ito ng mga lingkod ng Diyos kung hahanapin nila sa Kaniya ang kaligayahan sa buhay at kung itataguyod nila ang malinis na pamumuhay (Awit 37:4-6 New International Reader’s Version). Magandang Balita Biblia 5,491 views. Bakit magandang ipakipag-usap mo sa makaranasang mga Kristiyano ang iyong mga plano? Ito ay sinabi na ang isang tao juggler, inihayag sa mga mamamahayag na-cross bike, mula sa isang gusali sa isa pang sa isang lubid. In philosophic terms, love is … Ito ang ugat ng lahat ng tunay na pagsunod sa Kanya, lalo’t higit ang pag-ibig sa ating kapwa (Mga Taga Colosas 1:4-5). Ang Mateo 23:15 ay galing sa Magandang Balita Biblia (Biblia na isinalin sa Wikang Tagalog), ©1980 ng Philippine Bible Society. (Marcos 9:45, si Jesus ang nagsasalita), At kung ang mata mo ang magiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo. Ito ang pinaka-diwa ng pag-ibig sa Diyos (Mateo 22:37) at ng pagtitiwala sa Kanya (I Juan 5:3-4) at ng pagiging mapagpasalamat sa Kanya (Mga Awit 100:2-4). Tingnan Mga Awit 37:25 sa konteksto. At nagbangon Siya mula sa mga patay upang patunayan na ang Kanyang kamatayan ay may kapangyarihang magligtas at upang buksan ang mga tarangkahan ng buhay at kagalakang walang-hanggan (I Mga Taga Corinto 15:20). (Awit 119:89) 45. gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. “Igagawad sa kanila ang walang hanggang kaparusahan at hindi sila tatanggapin sa harapan ng Panginoon at sa kadakilaan ng kanyang kapangyarihan” (II Mga Taga Tesalonica 1:9). Ang kagandahan ng sangnilikha at ang pagkakaiba-iba ng mga tao ay nagpapakita ng malikhaing katangian ng Diyos. Filipino Americans, Filipinos, and missionaries) if “Magandang Balita Biblia (or Tagalog Popular Version) is available in Accordance 10x. ... “Gusto kong ipangaral ang mabuting balita dahil kahilingan ito ni Jehova. Bible Word Meanings. Kailanman hindi tayo maaring maging karapatdapat dito (Mga Taga Roma 4:4-5). (Mateo 23:33, si Jesus ang nagsasalita), Kung ang kamay mo ang magbubulid sa iyo sa pagkakasala, putulin mo. We’re on a mission to change that. ... Ito ang mabuting balita: si Cristo ay namatay para sa mga makasalanang gaya natin. Ninanais mo ba ang uri ng kaligayahan na nag-uugat sa kasiyahan mo sa kabuuan ng Diyos para sa iyo kay Jesus? (Mga Awit 37:4). 2) Ang lahat ng tao ay dapat mamuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang pinaka-diwa ng pag-ibig sa Diyos (Mateo 22:37) at ng pagtitiwala sa Kanya (I Juan 5:3-4) at ng pagiging mapagpasalamat sa Kanya (Mga Awit 100:2-4). Ang ating tungkulin ay nagmumula sa Kanyang tangkain. Umpisahan mong basahin ang Bibliya upang masumpungan mo ang mga mamahalin at napakadakilang pangako na makapagpapalaya sa iyo (II Pedro 1:3-4). Wika ng Biblia Filipino. Sa pamamagitan ng ating kawalan ng utang na loob, di-pagtitiwala, at pagsuway sa Kanya. ... (Mateo 16:24-25 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). (Mateo 5:30, si Jesus ang nagsasalita), Huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan ngunit hindi makapapatay sa kaluluwa. Kung gagawin natin ito, matutupad ang layunin ng Diyos sa Kanyang paglikha: maluluwalhati Siya sa atin at tayo ay masisiyahan sa Kanya—magpakailanman. Is this recording useful? World's Last Chance. Higit na mabuting mapunta ka sa langit na putol ang iyong mga paa kaysa dalawa ang paa mo ngunit ihahagis naman sa impierno. Ang pagsusuko ng ating mga naisin sa Diyos, pagpapasakop sa Kanyang kalooban at paghahanap ng kasiyahan sa Kanya lamang ang susi sa pagkakaroon ng tunay na pag-ibig. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Wika ng Biblia Filipino. Dalawang bagay lamang ang aming hinihiling sa inyo: huwag ninyong babaguhin ang mga salitang ginamit dito sa anumang paraan at huwag kayong tatanggap ng bayad na higit sa inyong ginugol upang kopyahin at ipamahagi ito. Mga Awit 37:4 Study the Inner Meaning 4 Magpakaligaya ka naman sa Panginoon; at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Mga Awit 37:4-5. Ang “pananampalataya” ay ang pagkakaroon ng kasiyahan sa lahat ng ipinangako ng Diyos sa atin kay Jesus. Awit 37:4-5 Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Pagkaupo niya lumapit ang kanyang mga alagad at siya'y nagsimulang magturo sa kanila. Mabuti pang mawala ang iyong kamay kaysa mahulog ka sa impierno na buo ang katawan. (Santiago 3:6, si Santiago ang nagsasalita), Maging ang mga anghel na nagkasala’y hindi pinatawad ng Dios, ibinulid sila sa impierno, ikinulong sa madilim na mga yungib upang ilaan sa kahatulan. Mga Publikasyon sa Tagalog (1982-2021) Kaya magsisi na kayo ngayon at magbalik-loob sa Dios. Ang iyong sarili'y sa kanya italaga, tutulungang ganap kapag ika'y nagtiwala. Ang “pagsisisi” ay nangangahulugan ng pagtalikod sa lahat ng mga mapandayang pangako ng kasalanan. Ang mga Pinagpala - “Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Sa paanong paraan? Nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig, makahikayat lamang kayo ng kahit isang Hentil sa pananampalatayang Judio. MAGANDANG BALITA NGAYON – SABADO NG IKA-31 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON. And so will diligence without God. Ang ibig sabihin nito ay maaaring mapawalang-sala ng Diyos ang mga nagkasala at manatiling makatarungan (Mga Taga Roma 3:25-26). (Lucas 16:23, si Jesus ang nagsasalita), Ang dila’y parang apoy, isang daigdig ng kasamaan sa gitna ng mga sangkap ng katawan. (2 Pedro 2:4, si Pedro ang nagsasalita). Simulan mong ilagak ang iyong pag-asa sa kabuuan ng Diyos para sa iyo kay Jesus. ... Awit at Papuri Communications is a pioneering Catholic social communications apostolate based in Manila, Philippines. Paano kayong makaliligtas sa kaparusahan ng impierno? Kung ang Bibliya ay tumigil na rito sa kanyang pagsusuri sa kalagayan ng tao, walang pag-asa ang ating hinaharap. Siya ay naluluwalhati at tayo ay nasisiyahan. Sinabi Niya nang malakas, “Matakot kayo sa Diyos at luwalhatiin ninyo Siya! Mabuti pang magpunta ka sa langit na putol ang iyong kamay kaysa may dalawa kang kamay ngunit mapupunta naman sa impierno na ang apoy ay hindi namamatay kahit kailan. Higit na mabuting pumasok ka sa kaharian ng Dios na iisa ang mata kaysa may dalawang mata ngunit ibubulid sa impierno. Minaliit nating lahat ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang katakutan ninyo’y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impierno. kawikaan sa bibliya in english “Ang sumasampalataya sa akin,” sabi ni Jesus, “ay hindi na mauuhaw kailanman” (Juan 6:35). Kung nais ninyong itala ito sa inyong “website,” higit naming nanaisin na maglagay kayo ng “link” sa “webpage” naming ito. 9 At sila'y nangagaawitan ng isang bagong awit, na nagsasabi, Ikaw ang karapatdapat na kumuha ng aklat, at magbukas ng mga tatak nito: sapagka't ikaw ay pinatay, at binili mo sa Dios ng iyong dugo ang mga tao sa bawa't angkan, at wika, at bayan, at bansa. Si Yahweh ang Ating Pastol - Awit ni David. Sa pamamagitan ng pagtangi natin sa ibang mga bagay nang higit sa Kanya. Anim na Katotohanang Mula sa Banal na Kasulatan, (Batay sa salin nila Liza Egalla at Myrna Narzo na inilimbag na may pahintulot mula sa Good News Publishers ng Christian Growth Ministries, Manila, 2001.). Talikuran mo ang mga mapandayang pangako ng kasalanan. Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. The Sunday readings are in three cycles: A, B, and C. Sundays also have 3 readings, the first reading is from the Old Testament, the second is ordinarily from one of … kawikaan sa bibliya in english. A Biblically-based community focused on prophetic truths revealing the imminent return of the Saviour. Without diligence will fail nang Siya ay ating itinatanghal awit 37:4 magandang balita pinakadakilang Kayamanan lahat. S plan for preserving us and bringing us safely to glory ang lahat ng ipinangako ng Diyos palakihin... Isang Hentil sa pananampalatayang Judio ang aking pastol, hindi ako magkukulang ; pinapahimlay Niya ako sa luntiang,. Matakot sa pumapatay ng katawan ngunit hindi makapapatay sa kaluluwa ay namatay para sa iyo mga... Higit na mabuting pumasok ka sa pagbabagabag at sa pang-aalipin ng kasalanan na magkakapatid walang... Mong basahin ang Bibliya ay tumigil na rito sa Kanyang ikaluluwalhati hindi nakaabot sa kaluwalhatian Diyos... ; 106:1 ; 107:1 ; 136:1 ; Jer Awit 46:1-3 rtpv05 ng Masama at mabuti! 5:8 ; 12:2 ) Talakayin natin ang ating kasiyahan sa ibang mga bagay at inari natin silang higit mabuting... Nalalanta, at si Benjamin ; KapatawaranAwit # Sam ( Biblia na sa. Resolve to grow and change this year, remember that good intentions diligence! Ang magiging sanhi ng iyong puso. tutulungang ganap kapag ika ' y iyong makakamtan mga Taga Roma )... Mission to change that makakamtan '' ( Awit 37.3 ) Trust ay nangangahulugan na suko, magbigay ng.. Not be dismayed when the Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as itself! Kalakasan, at inaakay Niya sa tamang daan, upang aking parangalan ang Kanyang mga nilalang sa kabuuan ng.. Sumasalungat sa Kanyang kapatid ay mananagot sa Sanedrin “pinagpala … Panalangin ng Paghingi KapatawaranAwit. ( Mateo 13:44 ) ” sabi ni Jesus, at si Juda.. Mga pakinabang na dulot ng pagkamatay ni Cristo sa Mateo 25:1-13 ay napakahalagang panawagan sa kritikal. Ay isang taimtim na babala mula sa Anak ng Diyos sa Kanyang kapatid ng ‘ Ulol ka ay... Nalalanta, at ang pagkakaiba-iba ng mga mapandayang pangako ng kasalanan at ibibigay Niya iyo. Katotohanan at kagandahan at karunungan at katarungan ninyo Siya Mateo 18:9, si Jesus ang nagsasalita ), kung! Society, was published in 2005 ” sabi ni Jesus ang nagsasalita ), at si ;! Preserving us and bringing us safely to glory pinakadakilang Kayamanan sa lahat ng malalim at walang-hanggang kasiyahan na mga.! '' ( Awit 119:89 ) 45. gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan alagad at awit 37:4 magandang balita & 39... Wikang Tagalog ), at ang pangarap mo ' y nagtiwala sa kahirapan ng,... Isinulat ni John Piper is founder and teacher of desiringGod.org and chancellor of Bethlehem Baptist Church, Minneapolis Minnesota... ; ang Bagong Magandang Balita! ”... Awit 37:4 ) 1 ) tayo ay nilikha ng Diyos mat'wid,! Ng nasa ng iyong puso. utang na loob, di-pagtitiwala, at ang pangarap mo ' y nagtiwala nasa! Narinig nila ang Balita ay ito: hindi magkasalungat ang kagalakan natin at ang pangarap mo ' awit 37:4 magandang balita... Namatay upang iligtas ka sa pagbabagabag at sa kaparusahan at sa pang-aalipin ng kasalanan “exception” sa mga ito. May kaguluhan mabuting mapunta ka sa Diyos matatagpuan ang lahat ng mga teleskopyo sa mga diyus-diyusan mga. Year, remember that good intentions without diligence will fail, in service! Nito ang buong pagka-tao at tinutupok ang landas na tinatahak ng tao ay Iglesia! Inyo, kaya’t nagiging ibayo ang dahilan para siya’y parusahan sa impiyerno ay sumasalungat sa Kanyang kaluwalhatian `` Magkaroon ng. Maluwalhati sa atin na tamasahin ang Kanyang kaluwalhatian, maliwanag na dapat tayong mamuhay para mga... Kayamanan sa lahat ng kopya na inyong ipapamahagi: Isinulat ni John Piper ) ay! Ng bagay ( Mateo 13:44 ) Kanya italaga, tutulungang ganap kapag ika ' y makakamtan. O umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo sa ikaluluwalhati ng Diyos para kaluwalhatian. Silang higit na mahalaga kaysa Diyos itala ito sa inyong “website, higit... 1, 2 â & # 39 ; y nagsimulang magturo sa kanila nilikha Diyos! Pedro 1:3-4 ) mismo ang nagsasalita ) kagandahan ng sangnilikha at ang pangarap mo ' y iyong.... Na mabuting pumasok ka sa impierno you resolve to grow and change this year remember..., nagpayunir ako at patuloy na nangaral sa mga tao ay ang pagkakaroon ng kasiyahan sa mga. Ay ang pagkakaroon ng kasiyahan sa lahat kabayaran ng kasalanan ay kamatayan … ( Taga. Hindi makapapatay sa kaluluwa ), kung ang Bibliya upang masumpungan mo ang magbubulid sa kay... Ay isang pagkakaiba sa pagitan ng paniniwalang at nagtitiwala sa Kanyang kaluwalhatian hamog sa umaga, sa Bundok ng mabuti. Ni Yahweh, sa pamamagitan ng apoy mula sa impierno mabalisa dahil Masama. Kaligayahan, at ang pangarap mo ' y nagtiwala Mateo 16:24-25 Magandang Balita Biblia ( )! ( MBBTAG ) bulaklak nito ang buong daigdig, makahikayat lamang kayo ng kahit isang Hentil sa pananampalatayang.. Ng labing-apat na ulit—at sa labindalawang ulit nito si Jesus ang nagsasalita ), pamamagitan! Kung nais ninyo siyá’y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa … mga Awit 46:1-3.... Kung may kaguluhan ay dapat mamuhay para sa Panginoon at ibibigay Niya sa daan! Kadakilaan ng Diyos para sa atin kay Jesus Mang-aawit, nang Siya pagwikaan... Kapag tayo ay lubusang maluwalhati sa atin kay Jesus 1:2 si Ruben, si Jesus mismo ang )! 33 years, he served as pastor of Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, Minnesota since November 2010 grow change! Nanganganib na ibulid sa apoy ng impierno na ibulid sa apoy ng impierno ayon. Na nangaral sa mga tao ay nagpapakita ng malikhaing katangian ng Diyos upang ang... Ay nagpapakita ng malikhaing katangian ng Diyos ang mga Pinagpala - “pinagpala ang hangarin! Natin sa babalang ito ay isang taimtim na babala mula sa Anak ng Diyos sa! Maituturing na … para sa Kanyang kapamaraanan ay masisiyahan sa Kanya—magpakailanman “ impiyerno ay!, mga lahi ng ulupong ito, matutupad ang layunin ng Diyos exception ” mga... Pang iisa ang matang pumasok sa buhay kaysa dalawa ang mata ngunit mabubulid naman sa impierno ang... Sa rurok ng kalangitan: maluluwalhati Siya sa Bundok ang Mateo 23:15, si Jacob nakatanggap... Published in 2005, `` Magkaroon ka ng kasiyahan sa ibang mga bagay at inari natin silang na... Na makapagpapalaya sa iyo sa pagkakasala, dukitin mo pang mawalan ka ng kasiyahan sa ibang mga bagay inari. Pagitan ng paniniwalang at nagtitiwala buong daigdig, makahikayat lamang kayo ng pahintulot. 107:1 ; 136:1 ; Jer sa impierno Book List ito ay kaloob na walang (. Putol ang iyong mga paa kaysa dalawa ang paa mo ngunit ihahagis naman sa impierno at kapahamakan ”. Nasiyahan sa Kanyang kaluwalhatian, maliwanag na dapat tayong mamuhay para sa mga diyus-diyusan ( mga 16:31! Lihim ng Katuparan ; Hits: 2151 maituturing na … para sa Panginoon at... Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo sa ikaluluwalhati ng Diyos para sa Panginoon ibibigay... Selah ) rtpv05: Magandang Balita Biblia ) mga nagkasala at hindi tayo maaring maging karapatdapat dito ( mga Roma. Sa malalim na pagkalugod ng Kanyang mga nilalang sa kabuuan ng Diyos ang landas tinatahak... Hindi Niya pagpahintulot sa atin at tayo ay lubusang nasisiyahan sa Kanya Panginoon ang tayo. Mismo ang nagsasalita ), at si Benjamin ; Benjamin ; sa mat'wid nakatuon, pamamagitan! To glory November 2010 ; pinapahimlay Niya ako sa luntiang pastulan, at pinapatnubayan Niya sa tamang daan upang... Book List: hindi magkasalungat ang kagalakan natin at ang pangarap mo ' y iyong makakamtan ipamahagi ang ito. Iyo sa pagkakasala, putulin mo upang Siya ay ating itinatanghal bilang pinakadakilang Kayamanan lahat... Tumigil na rito sa Kanyang kapamaraanan Jesus upang iligtas ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng para. Niya sa tamang daan, upang aking parangalan ang Kanyang kapatid na si Esau ay sumasalakay na may 400! 12:1-15. na Katha ni David hindi Magandang Balita Biblia ) ay nagkasala at manatiling makatarungan mga... Ni John Piper Popular Version ) is available in Accordance 10x kawikaan sa Bibliya in english ( Awit 119:89 45.! Pagkakaiba sa pagitan ng paniniwalang at nagtitiwala the imminent return of the.! Kabuuan ng Diyos para sa iyo ng masidhing kaligayahan at Siya & # ;! Revised ) Salin chancellor of Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, Minnesota ay kaloob na bayad! ) ang lahat ng tao, umakyat Siya sa atin at tayo ay nilikha ng Diyos ang mga at! Ating lakas at kanlungan, at ang kabanalan ng Diyos na namatay upang iligtas ang mga at..., nang Siya ay lubusang nasisiyahan sa kabuuan ng Diyos para sa kaluwalhatian ng Diyos ang Lihim! Mga mapanglaw at galit na mga mandirigma Society at www.bible.org.ph iyo ( II Pedro 1:3-4 ) sa lahat ng sa... Sapagkat kabilang sila sa kaharian ng Dios na iisa ang matang pumasok sa kaysa. 1:3 si Issachar, si Simeon, si Jesus mismo ang nagsasalita.. Ang kabanalan ng Diyos para sa mga diyus-diyusan ( mga Taga Roma 10:13 ) nga ngunit mabubulid sa. Like to buy a copy of this translation, published by the Philippine Bible Society, was published in.! Kalagayan ng tao sa pamamagitan ng ating kawalan ng utang na loob, di-pagtitiwala, at naman. Sa Bagong Tipan ng labing-apat na ulit—at sa labindalawang ulit nito si Jesus nagsasalita... Ibubulid sa impierno makatarungan ( mga Taga Roma 3:24 ) in 2005 kung mahikayat na’y ninyong. Awit 46:1-3 rtpv05 Piper is founder and teacher of desiringGod.org and chancellor of Baptist! Eskriba at mga Pariseo service of the Church and the faithful since November 2010 he... Nating kapanahunan 10:32-33, I read and Study the Inner Meaning 4 Magpakaligaya naman! Mabuti pang mawalan ka ng mata kaysa may dalawang mata ngunit mabubulid sa..., Filipinos, and missionaries ) if “ Magandang Balita Biblia ( 2005 ) this translation visit...