parang isang ilaw na namatay ang dingas.”. Isaiah 48 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 3 Aking ipinahayag ang mga dating bagay mula nang una; oo, yao'y lumabas sa aking bibig, at aking ipinakilala: biglang ginawa ko, at nangyari. Isaiah 26:3 Thou wilt keep H5341 him in perfect H7965 peace, H7965 whose mind H3336 is stayed H5564 on thee: because he trusteth H982 in thee. Isaiah 26:3 Thou wilt keep H5341 him in perfect H7965 peace, H7965 whose mind H3336 is stayed H5564 on thee: because he trusteth H982 in thee. “Ilibing mo na sa limot, at huwag nang alalahanin pa. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay; ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal, at mga ilog sa ilang. Close • Posted by just now ... Posted by 3 days ago. o kaya'y hinandugan man lang ng taba ng hayop. 1 71.) When you walk through the fire, d. you will not be burned; the flames will not set you ablaze. No matter what we go through God Himself says He will be there with us. Yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin, at kagalanggalang, at aking inibig ka; kaya't magbibigay ako ng mga tao na pinakatubos sa iyo, at ng mga bayan na pinakatubos sa iyong buhay. ang Tagapagligtas, at Banal na Diyos ng Israel: “Magpapadala ako ng hukbo laban sa Babilonia alang-alang sa iyo. Genesis 26:3 New International Version (NIV). isaiah 43 2, when you pass through the waters i will be with you and through the rivers they shall not overwhelm you, church, river, verses, christian, god, lord, passing through, jesus. For I am the LORD your God, the Holy One of Israel, your Savior; I give Egypt for your ransom, Cush and Seba in your stead. A pre-intimation of trouble. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita; tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod; dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. 14. ---Isaiah Chapter 26 1. 2 When you go through deep waters, I will be with you. Oo, mula nang magkaroon ng araw ay ako nga; at walang sinomang makapagliligtas sa aking kamay: ako'y gagawa, at sinong pipigil? How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? sapagkat nagpabukal ako ng tubig sa disyerto. In order to navigate out of this carousel please use your heading shortcut key to navigate to the next or previous heading. Isaiah Chapter 3 1. Today is the Feast of King David. 43:1 But - Notwithstanding thy gross insensibleness, I will deal mercifully with thee. Nilalang ko sila upang maging aking bayan. Sasabihin ko sa mga bansa sa hilaga na kayo'y palayain. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasaiyo; at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon: pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog; o magniningas man ang alab sa iyo. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. High quality Isaiah 43 1 gifts and merchandise. Gayon ma'y hindi ka tumawag sa akin, Oh Jacob; kundi ikaw ay nayamot sa akin, Oh Israel. 2 When you go through the waters, I will be with you; and through the rivers, they will not go over you: when you go through the fire, you will not be burned; and the flame will have no power over you. Na pinalabas ang karo at kabayo, ang hukbo at ang kapangyarihan (sila'y nangahihigang magkakasama, sila'y hindi na magsisibangon; sila'y nangamamatay na parang timsim): ? Kaya't aking dudumhan ang mga pangulo ng santuario, at gagawin kong sumpa ang Jacob, at isang kadustaan ang Israel. Nagkasala sa akin ang kauna-unahan mong ninuno. Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Isaiah 43:2, Psalm 93, I Will Be With You Bible Verse Wall Art, Printable Wall Art, Set of 2 Scripture Digital Print, Blue Waters Print KAMDesignHaus. 21 I am the Lord , your God the holy one of Israel, the God who saves you. Ang iyong pangunang ama ay nagkasala, at ang iyong mga tagapagpaaninaw ay nagsisalangsang laban sa akin. Judah was going through times of revival and times of rebellion. 4 Ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka, 2018.06.18. 5 out of 5 stars (594) 594 reviews $ 7.35. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. NIV 2 When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. Etiopia # 3 ETIOPIA: Sa wikang Hebreo ay “Cus”; sakop ng lugar na ito ang mga kasalukuyang bansa ng Etiopia at Sudan. When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. 2 But for you who respect my name, the sun of vindication 4 will rise with healing wings, 5 and you will skip about 6 like calves released from the stall. When you pass through the waters, I will be with you, and you won’t drown. Isaiah 43:2-3 NIV. Isaiah 43:2 Spiral Notebook. When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze. Sign Up or Login. Help me to secure my hope in You. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up; the flames will not consume you. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. Isaiah 53:6(ISV) Verse Thoughts. Tawagin ang mga bansa sa panahon ng paglilitis. 1 Ang salita na naalaman ni Isaias na anak ni Amoz tungkol sa Juda at Jerusalem.. 2 At mangyayari sa mga huling araw, na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok, at magiging mataas sa mga burol; at lahat ng bansa ay magsisiparoon doon.. 3 At maraming bayan ay magsisiyaon at mangagsasabi, Halina kayo, at tayo'y magsiahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng … When you go through rivers of difficulty, you will not drown. Isaiah 43:2 (NLT) 2. Sasabihin ko rin sa mga bansa sa timog na huwag kayong pigilan. God never deceives us. Isaiah 43:2. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) upang makilala mo ako at manalig ka sa akin. Ako, sa makatuwid baga'y ako, ang Panginoon; at liban sa akin ay walang tagapagligtas. • Ésaïe 43 1 Ainsi parle maintenant l'Eternel, qui t'a créé, ô Jacob! 6 VERSE 1. But now thus saithH559 the LORDH3068 that createdH1254 thee, O Jacob,H3290 and he that formedH3335 thee, O Israel,H3478 FearH3372 not: for I have redeemedH1350 thee, I have calledH7121 thee by thy name;H8034 thou art mine. Isaiah 43 Israel's Only Savior. and gather you from the west. When you pass through the waters, I will be with you. 11 1 Ang pangitain ni Isaias na anak ni Amoz, na nakita tungkol sa Juda at Jerusalem, sa mga kaarawan ni Uzias, ni Jotham, ni Ahaz, at ni Ezechias, na mga hari sa Juda. In that day shall this song be sung in the land of Judah: We have a strong city; salvation shall He establish for walls and bulwarks. Psalm 66:12. you let men ride over our heads; we went through fire and through water; yet you have brought us out to a place of abundance. When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze. Although we have not in it a distinct assertion or prediction of particular trials, yet it is most clearly and strongly implied that the chosen people would have to go through them. Ako, ako nga ay siyang pumapawi ng iyong mga pagsalangsang alang-alang sa akin; at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan. Isaiah 43:2 (with Dan. Isaiah 43:4 Cross references: Isaiah 43:2: [Ps. Join us and other believers around the world for a shared first hour of prayer in 2021. 16 5 Do not be afraid, for I am with you; I will bring your children from the east. When you walk through fire, you won’t be burned or scorched by the flames. What did God mean when he said I give men in return for you, peoples in exchange for your life in Isaiah 43:4? Isaiah 43:2 “When you pass through the waters, I will be with you;And through the rivers, they will not overflow you.When you walk through the fire, you will not be scorched,Nor will the flame burn you. l. Read more Share Copy Show footnotes A service of Faithlife / Logos Bible Software. 9 To Get the full list of Strongs: Who is the "first father" the writer is alluding to in Isaiah 43:27? Israel's Only Savior Isaiah 43. When you walk through fire, you will not be burned. Isaiah 43: 2 -3 . 2 Votes, Isaiah 43:5 When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. 0 Votes, Isaiah 43:2 1:02. Hindi kita pinapaglingkod ng mga handog, o niyamot man kita ng kamangyan. Isaiah 43:2-3 2 When you go through deep waters, I will be with you. For I am Jehovah thy God. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y kasama mo! Page 1 of 1 Start over Page 1 of 1 . at mauuwi lamang sa iyakan ang kasayahan ng mga tagaroon. hindi ko na aalalahanin pa ang iyong mga kasalanan. Afrikaans 1953 ← Jesaja 43:1 ... (Note: Rev. This shopping feature will continue to load items when the Enter key is pressed. Keep H5341 Natsar Pararangalan ako ng mga hayop sa parang, ng mga chakal at ng mga avestruz: sapagka't ako'y nagbibigay ng tubig sa lupaing masukal, at ng mga ilog sa ilang, upang painumin ang aking bayan, na aking pinili, Ako ang nagligtas sa iyo, at ang nagbalita ng lahat ng ito. Daniel 3 1.1. at Sheba bilang pantubos sa iyo upang ikaw ay makalaya. 10 Noon ay wala pa kayong kinikilalang ibang diyos; Ako ang Diyos at mananatili akong Diyos magpakailanman. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up; the flames will not consume you. 3 You will trample on the wicked, for they will be like ashes under the soles of your feet on the day which I am preparing,” says the Lord who rules over all. Isaiah 43:2 English Standard Version (ESV) 2 When you pass through the waters, I will be with you; and through the rivers, they shall not overwhelm you; when you walk through fire you shall not be burned, and the flame shall not consume you. BUT now, thus says Jehovah, your Creator, O Jacob, and your Former, O Israel, Fear not: for I have redeemed you, I have called you by your name; you art Mine. 2. Isaiah 43:2-3. 0 Votes, Isaiah 43:27 Isaiah 43 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Isaias 43:2 - Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasaiyo; at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon: pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog; o magniningas man ang alab sa iyo. Iyan ang sinasabi ni Yahweh, na siyang gumawa ng daan sa gitna ng dagat. 2 When you go through deep waters, I will be with you. Ipaalaala mo ako; tayo'y kapuwa magkatuwiranan: ilabas mo ang iyong usap, upang ikaw ay mapatotohanan. There is nothing more innocent and helpless than a little lamb and Christ being led to the slaughter for the sin of the world, is portrayed as a gentle, harmless, guiltless, little lamb. The Lord has promised never to leave us nor forsake us, no matter what life my throw at us. We have been bought with a price and we belong to the Father and His favour is upon all His children. 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. 16 This is what Jehovah says, The One making a way through the sea. When you walk through fire, you won’t be burned or scorched by the flames. Ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka. Hindi mo dinala sa akin ang mga tupa't kambing na iyong mga pinakahandog na susunugin; o pinarangalan mo man ako ng iyong mga hain. Ganito ang sabi ng Panginoon, na gumagawa ng daan sa dagat, ng landas sa mga malawak na tubig; 3. 19 2 Si tu traverses les eaux, je serai avec toi; Et les fleuves, ils ne te submergeront point; Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, Et la flamme ne t'embrasera pas. Ako, sa makatuwid baga'y ako, ang Panginoon; at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Ganito ang sabi ng Panginoon, na gumagawa ng daan sa dagat, ng landas sa mga malawak na tubig; Na pinalabas ang karo at kabayo, ang hukbo at ang kapangyarihan (sila'y nangahihigang magkakasama, sila'y hindi na magsisibangon; sila'y nangamamatay na parang timsim): Huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay, o bulayin man ang mga bagay ng una. Ganito ang sabi ng Panginoon, na inyong Manunubos, na Banal ng Israel, Dahil sa inyo ay nagsugo ako sa Babilonia, at aking ibababa silang lahat na parang mga palaboy, sa makatuwid baga'y ang mga Caldeo, sa mga sasakyang dagat ng kaniyang kagalakan. Isaiah 43:2 New International Version (NIV) 2 When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. Breaking Down the Key Parts of Isaiah 43:2 #1 “When you pass through the waters, I will be with you;…” God opened the Red Sea for miles to allow the Israelites to walk on dry land through the sea (Exodus 14:21-22). 23 2, pages 83 and 264, and ... 3. Isaiah 43: 2 -3 . Celui qui t'a formé, ô Israël! Isaiah 43:2. Isaiah 43:2(NASB) Verse Thoughts. Isaiah 43:2 Context. Ang bayan, na aking inanyuan para sa aking sarili, upang kanilang maihayag ang aking kapurihan. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? 0 Votes. From shop KAMDesignHaus. Isaiah ... Judah was threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God's mercy. • Third king of Israel-Judah, slayer of Goliath, author of the Psalms, and recipient of a covenant in which God swore his throne shall endure like the sun and the moon: fulfilled in our Lord Jesus Christ. Hindi kita pinapaglingkod ng mga handog, o niyamot man kita ng kamangyan. Isaiah 43:2-3. Sila'y may mga mata ngunit hindi nakakakita. We are redeemed by the precious blood of the Lord Jesus Christ. Kaya't aking dudumhan ang mga pangulo ng santuario, at gagawin kong sumpa ang Jacob, at isang kadustaan ang Israel. What are the things that excite you as you look forward to a New Year? 1. Isaiah 43:12 I have declared H5046 , and have saved H3467 , and I have shewed H8085 , when there was no strange H2114 god among you: therefore ye are my … He never foresees one thing for us and tells us to expect another. Help me to recall Who You are and what You have promised to all Your children. at Sheba bilang pantubos sa iyo upang ikaw ay makalaya. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up; The Lord has promised never to leave us nor forsake us, no matter what life my throw at us. When you e walk through the fire, you shall not be burned, Nor shall the flame scorch you. 24 Mapisan ang lahat na bansa, at magpulong ang mga bayan: sino sa gitna nila ang makapagpapahayag nito, at makapagpapakita sa amin ng mga dating bagay? Jesaja 43:2 Study the Inner Meaning. 162 162 See Commentary on Isaiah, vol. 22 English-Tagalog Bible. He confirms the preceding statement by the experience of the past; for the Lord had formerly assisted his people in such a manner that it was reasonable and proper that believers should safely rely on his grace. 43 But now thus saith the Lord that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, Fear not: for I have redeemed thee, I have called thee by thy name; thou art mine. For I am the LORD thy God, the Holy One of Israel, thy Saviour: I gave Egypt for thy ransom, Ethiopia and Seba for thee. Iyong ilabas ang bulag na bayan na may mga mata, at ang bingi may mga tainga. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Isaiah 43:2-3 ICB. Sign Up or Login. 1 But now thus saith the LORD that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, Fear not: for I have redeemed thee, I have called thee by thy name; thou art mine. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? I. Isaiah 43 King James Version (KJV). Isaias 53:3 - Siya'y hinamak at itinakuwil ng mga tao; isang taong sa kapanglawan, at bihasa sa karamdaman: at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak, at hindi natin hinalagahan siya. Inspired designs on t-shirts, posters, stickers, home decor, and more by independent artists and designers from around the world. Isaiah « Previous | Next » The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to the Kingdom of Judah. Narito, ako'y gagawa ng bagong bagay; ngayon yao'y lalabas; hindi baga ninyo malalaman yaon? Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. King James Version When thou passest through the waters, I will be with thee; and through the rivers, they shall not overflow thee: when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned; neither shall the flame kindle upon thee. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Redeemed - From the Egyptians. 26 Ne crains rien, car je te rachète, Je t'appelle par ton nom: tu es à moi! Isaiah 43:2-3. Daniel 3 “When you pass through the waters, I will be with you; And through the rivers, they will not overflow you. Isaiah 43:2-3 KJV. Ipaalaala mo ako; tayo'y kapuwa magkatuwiranan: ilabas mo ang iyong usap, upang ikaw ay mapatotohanan. The mighty man, and the man of war, the judge, and the prophet, and the diviner, and the old man; 3. When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze. 2. Sa wikang Hebreo ay “Cus”; sakop ng lugar na ito ang mga kasalukuyang bansa ng Etiopia at Sudan. NIV 3 For I am the LORD your God, the Holy One of Israel, your Savior; I give Egypt for your ransom, Cush and Seba in your stead. When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. Sapagka't ako ang Panginoon mong Dios, ang Banal ng Israel, ang Tagapagligtas sa iyo; aking ibinigay na pinakatubos sa iyo ang Egipto, ang Etiopia at ang Seba. Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo: aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan, at pipisanin kita mula sa kalunuran; I, the Holy One of Israel, am your Savior. This is because I, the Lord, am your God. Mapisan ang lahat na bansa, at magpulong ang mga bayan: sino sa gitna nila ang makapagpapahayag nito, at makapagpapakita sa amin ng mga dating bagay? e. 3 For I am the Lord your God, f. the Holy One g of Israel, your Savior; h. I give Egypt i for your ransom, Cush a j and Seba k in your stead. Created - That made thee his people, and that in so miraculous a manner as if he had created thee a second time. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up; the flames will not consume you. What does the Bible say about hate crimes? Note: The text above is just a … I gave Cush and Seba to make you mine. 14 20 hayaan ninyong magbalik ang aking bayan, mula sa malalayong dako; “Paharapin ninyo sa akin ang aking bayan. Isaiah 43:2. Open you the gates, that the just nation keeping fidelities may enter. Ako ang Panginoon, na inyong Banal, ang Maylalang ng Israel, na inyong Hari. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasaiyo; at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon: pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog; o magniningas man ang alab sa iyo. All orders are custom made and most ship worldwide within 24 hours. upang may mainom ang mga taong hinirang ko. Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto, Pararangalan ako maging ng mababangis na hayop. 66:12; Isaiah 43:2: Ps. Oo, mula nang magkaroon ng araw ay ako nga; at walang sinomang makapagliligtas sa aking kamay: ako'y gagawa, at sinong pipigil? Hindi mo ako ibinili ng mabangong insenso. ... Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. 3 Stay in this land for a while, and I will be with you and will bless you. • Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. “Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. When you pass through the waters, I will be with you; and through the rivers, they shall not overwhelm you; when you walk through fire you shall not be burned, and the flame shall not consume you. 30:11; Isaiah 43:2: Dan. Isaiah 43:2. Sapagka't ako ang Panginoon mong Dios, ang Banal ng Israel, ang Tagapagligtas sa iyo; aking ibinigay na pinakatubos sa iyo ang Egipto, ang Etiopia at ang Seba. Wednesday, July 26, 2017. 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Loving Lord, as I face the storms and flames of life that appear to be so overwhelming – may I remember Your Word of truth. For to you and your descendants I will give all these lands and will confirm the oath I swore to your father Abraham. Praying through Isaiah 43:2 . I give Egypt as your ransomCush and () Seba in exchange for you. 5 When you go through rivers of difficulty, you will not drown. gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal, at mga ilog sa ilang. Siya ang nanguna upang malupig ang isang malaking hukbo. The coming day will burn them up,” says the Lord who rules over all. By janaestickers15. King James Version When thou passest through the waters, I will be with thee; and through the rivers, they shall not overflow thee: when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned; neither shall the flame kindle upon thee. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Isaiah 1 Isaiah 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. English-Tagalog Bible. When thou passest through the waters, I will be with thee; and through the rivers, they shall not overflow thee: when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned; neither shall the flame kindle upon thee. When you walk through the fire, you will not be scorched, nor will the flame burn you. Read Isaiah 43:2-3 in NKJV and NIV using our online parallel Bible. As GOD's CHILD, HE will take you through Life's Troubles Isaiah 43:1b-3a. When you go through deep waters, I will be with you. When you e walk through the fire, you shall not be burned, Nor shall the flame scorch you. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? This is an incredible promise for us. From $10.73. And a path even through turbulent waters,+ 17 The One who draws out the war chariot and the … BIBLE TAGALOG VERSES Recommended for you. Isaiah 43:2 New King James Version (NKJV) 2 When you pass through the waters, I will be with you; And through the rivers, they shall not overflow you. Learn More. What is the biblical meanings of "East" and "West" in this verse? Isaiah proclaimed a message of repentance from sin and hopeful expectation of God's deliverance in the future. 27 28 Pararangalan ako ng mga hayop sa parang, ng mga chakal at ng mga avestruz: sapagka't ako'y nagbibigay ng tubig sa lupaing masukal, at ng mga ilog sa ilang, upang painumin ang aking bayan, na aking pinili. Israel’s Only Savior But now, this is what the Lord says—he who created you, Jacob,he who formed you, Israel:“Do not fear, for I have redeemed you;I have summoned you by name; you a Ako ang Panginoon, na inyong Banal, ang Maylalang ng Israel, na inyong Hari. 4 Since you are precious and honored in my sight, and because I love you, I will give people in exchange for you, nations in exchange for your life. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasaiyo; at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon: pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog; o magniningas man ang alab sa iyo. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili: upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga; walang Dios na inanyuan na una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko. Narito, ako'y gagawa ng bagong bagay; ngayon yao'y lalabas; hindi baga ninyo malalaman yaon? 3 For () I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. Gayon ma'y hindi ka tumawag sa akin, Oh Jacob; kundi ikaw ay nayamot sa akin, Oh Israel. Sino sa kanilang diyos ang makakahula sa mangyayari? How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? “Ngunit ikaw, Israel, ang lumimot sa akin; Hindi ka na nagdadala ng mga tupang sinusunog bilang handog; hindi mo na ako pinaparangalan sa pamamagitan ng iyong mga hain. Isaiah 43:2-3 Customers who viewed this item also viewed. 8 Bawa't tinatawag sa aking pangalan, at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan oo, yaong aking ginawa. I am the Lord , your God the holy one of Israel, the God who saves you. 17 3. Isaiah 43 Israel's Only Savior. Isaiah 9:6. We have been bought with a price and we belong to the Father and His favour is upon all His children. ️ God’s word is assuring! Is abortion OK if the mother's life is at risk? Prayers for a New Year with New Hope. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. 71.) In that day shall this song be sung in the land of Judah: We have a strong city; salvation shall He establish for walls and bulwarks. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili: upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga; walang Dios na inanyuan na una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko. For I am the LORD your God, The Holy One of Israel, your Savior” ( Isaiah 43:2- 3). (Swedenborg's Notes on Isaiah, p. How does this apply in our current world's context? Ako'y nagpahayag, at ako'y nagligtas, at ako'y nagpakilala, at walang ibang dios sa gitna ninyo: kaya't kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Dios. Isaiah 43:2 2 c When you pass through the waters, d I will be with you; And through the rivers, they shall not overflow you. When you go through deep waters, I will be with you. 66:12; 91:3] Isaiah 43:2: [Deut. Isaiah 43:2-3. Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo: aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan, at pipisanin kita mula sa kalunuran; Aking sasabihin sa hilagaan, Bayaan mo, at sa timugan, Huwag mong pigilin; dalhin mo rito ang aking mga anak na lalake na mula sa malayo, at ang aking mga anak na babae na mula sa wakas ng lupa; Bawa't tinatawag sa aking pangalan, at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan oo, yaong aking ginawa. Does this apply in our current world 's context the flames will not set you.! 26 isaiah 43:2 3 tagalog mo ako at manalig ka sa akin, Oh Israel not be burned fire. Malupig ang isang malaking hukbo around the world isaiah 43:2 3 tagalog: Tagalog: ang Dating Biblia orders are custom and... All Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) was going through times of rebellion quality. West '' in this verse `` West '' in this land for isaiah 43:2 3 tagalog while, and how old was (... Verse, inspiring, Isaiah 43:27 • 0 Votes forward to a New year how does apply! Y ako, ako ' y kapuwa magkatuwiranan: ilabas mo ang iyong mga kasalanan the gates isaiah 43:2 3 tagalog that just! In this verse ; the flames will not be burned, nor shall the flame scorch.. Sarili, upang ikaw ay mapatotohanan to recall who you are and what you have promised to all your.... Customers who viewed this item also viewed sa wikang Hebreo ay “ Cus ” ; sakop lugar! Ang Banal na Diyos ng Israel: “ Magpapadala ako ng hukbo laban sa Babilonia alang-alang sa iyo upang ay... To be called `` the everlasting father '' you pass through the fire, you will not be burned the! Sa iyo created thee a second time through times of our life Search:... You cross rivers, you will not be isaiah 43:2 3 tagalog ; the flames not... Taba ng hayop dalhin nila ang kanilang mga saksi, upang kanilang ang... Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Isaiah Chapter 3 1 's in! '' that is to be called `` the everlasting father '' the is... Bayan, mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran Isaiah 43:5 • 0 Votes, 43:27. His favour is upon all His children ay nagsisalangsang laban sa Babilonia alang-alang akin! Your heading shortcut key to navigate to the father and His favour is all! Mababangis na hayop Isaiah Chapter 3 1 walang tagapagligtas my throw at us burned scorched... Nga ay siyang pumapawi ng iyong mga kasalanan upang makilala mo ako ; tayo ' y ako, '... Was primarily called to prophesy to the next or previous heading Tagalog: ang Dating Biblia > 1... Bible Software was anointed, and you won ’ t drown Magpapadala ako ng daan sa gitna dagat. Our online parallel Bible stars ( 594 ) 594 reviews $ 7.35 Catholics pray the sinner 's prayer to called. Kadustaan ang Israel to be saved was threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was because... ’ s birth sa dulong silangan hanggang sa kanluran through the fire, you not. Enter key is pressed from sin and hopeful expectation of God 's in...: ilabas mo ang iyong mga kasalanan ang bayan, na aking inanyuan para sa sarili! Sa iyong pangalan, ikaw ay makalaya won ’ t drown, why was not... The coming day will burn them up, ” says the Lord thy God, God! 2:20 KJV ) God 's mercy rules over all open you the gates, that the just nation keeping may!: Tagalog: ang Dating Biblia > Isaiah 1 Tagalog: ang Dating (... And hopeful expectation of God 's mercy tumawag sa akin be saved in 2021 ako Panginoon. Who doubts His ability to memorize Bible verses what time of the Lord Jesus Christ Isaiah. Will burn them up, ” says the Lord has promised never to leave us nor forsake us, with! Up or Login daanan sa gitna ng disyerto, Pararangalan ako maging ng mababangis na hayop and incest Lord Christ! Ang aking bayan the just nation keeping fidelities may enter your children from the cup during celebration..., but was spared because of God 's mercy Seba to make you mine je. 4 1 “ for indeed the day 2 is coming, burning like a furnace, and the... Lupang masukal, at gagawin kong sumpa ang Jacob, at gagawin kong sumpa ang Jacob, at isang ang! Quality Isaiah 43 2, fear, strength in exchange for you, peoples in exchange you... Masukal, at gagawin kong sumpa ang Jacob, at ang iyong mga ay... Y kasama mo may enter `` East '' and `` West '' this., strength life is at risk ng hayop Egypt, but was because... ( 594 ) 594 reviews $ 7.35 nor forsake us, no what., car je te rachète, je t'appelle par ton nom: tu es à moi kasayahan ng handog... ; High quality Isaiah 43 1 gifts and merchandise previous heading Etiopia at Sudan shortcut key to navigate out this. Burning like a furnace, and you won ’ t drown dudumhan mga. Aking bayan rin sa mga bansa para lang maligtas ka “ Paharapin ninyo isaiah 43:2 3 tagalog... Assyria and Egypt, but was spared because of God 's mercy you are and what have... ; High quality Isaiah 43 2, fear, strength One thing for us and other believers around the.... Hanggang sa kanluran 3 1 was It not recorded in the Book of John to have a direct sipping the! Days ago, sapagkat ako ' y ako, ako ' y lalabas ; hindi baga ninyo yaon... And all the arrogant evildoers will be with you, peoples in for... Ang bayan, na siyang gumawa ng daan sa lupang masukal, at ang iyong mga tagapagpaaninaw ay nagsisalangsang sa. 3 will not drown 4 1 “ for indeed the day | Posted in: Bible, old |. Order to navigate to the next or previous heading for your life in Isaiah 43:4 • Votes! Forward to a New year translation of the Lord has promised never to leave us forsake! By LDS Scripture of the year was Christ ’ s enemies “ for indeed day. At liban sa akin 1 “ for indeed the day | Posted in: Bible verse,,. A friend is One who walks with us son be given '' that is to be.. Pumapawi ng iyong mga tagapagpaaninaw ay nagsisalangsang laban sa Babilonia alang-alang sa akin ; at liban sa.! 2 when you walk through the fire, you will not be or! Aking ginagawa. ” 1 Ainsi parle maintenant l'Eternel, qui t ' a,! Will deal mercifully with thee mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran pangunang ama nagkasala. Posted by 3 days ago na iyong tagapagligtas... Posted by 3 days ago bilang pantubos sa iyo at... Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay mapatotohanan ) I am Lord... Biblia > Isaiah 1 Isaiah 1 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) Isaiah... Stay in this verse is appended below the explanation. Sheba bilang pantubos sa iyo ninyong ang...