பரிசுத்த மாம்சத்தை உன்னைவிட்டுத் தாண்டிப்போகப்பண்ணுவார்கள்; உன் பொல்லாப்பு நடக்கும்போது நீ களிகூருகிறாயே. Blessing Nest Ministries Tamil Audio Bible Jeremiah Chapter 10 Narrator Nalini Prakash Also visit www.blessingnest.com 11 This is the word that came to Jeremiah from the Lord: 2 “Listen to the words of this covenant and tell them to the men of Judah and the residents of Jerusalem. பரிசுத்த வேதாகமம் எரேமியா அதிகாரம் 15 – Read Holy Bible Book Of Jeremiah Chapter 15 In Tamil With English Reference And thou, thou dost not pray for this people, Nor dost thou lift up for them cry and prayer, For I do not hearken in the time of their calling unto Me for their vexation. 17 பாகாலுக்குத் தூபங்காட்டுகிறதினாலே எனக்குக் கோபமுண்டாக்க இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரும், யூதா குடும்பத்தாரும் தங்களுக்குக் கேடாகச் செய்த பொல்லாப்பினிமித்தம் உன்மேல் தீங்கை வரப்பண்ணுவேன் என்று உன்னை நாட்டின சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். Bible Gateway Recommends. She began her career as a playback singer, and has subsequently appeared in films. Search for: Tamil Close search. http://goodnewspublishers.blogspot.in/http://bellwetherinternational.blogspot.in/http://thepicturebible.blogspot.in/ They have been unfaithful to the covenant of the Lord (11:1 – 17), and, accordingly, must suffer the course of their infidelity (11:18 - 12:17). View More Titles. Mercy R Maqbool on Psalms 91:13 – Hindi Promise Card #29; M.Sunith kumar on யோசுவா 1:9 – Tamil Promise #2; ABHAY SAMUEL on Psalms 91:15 Hindi Promise Card; Felichia on Philippians 4:13 English Promise Card; samarin on ஏசாயா 43:1 Tamil Promise Card; Archives. But the LORD is with me like a mighty warrior; so my persecutors will stumble and not prevail. 1 கர்த்தராலே எரேமியாவுக்கு உண்டான வசனம் . Jeremiah 11 Holman Christian Standard Bible (HCSB) Reminder of the Covenant. Please click a verse to start collecting. 18 அதைக் கர்த்தர் எனக்கு அறிவித்ததினாலே அறிந்துகொண்டேன்; அவர்களுடைய செய்கைகளை அப்பொழுது எனக்குத்தெரியக்காட்டினீர். 1 The word that came to Jeremiah from Adonai, saying: 2 Hear the words of this covenant, and speak to the people of Judah and to the inhabitants of Jerusalem. 12 அப்பொழுது யூதா பட்டணங்களின் மனுஷரும், எருசலேமின் குடிகளும் போய்த் தாங்கள் தூபங்காட்டியிருந்த தேவர்களை நோக்கிக் கூப்பிட்டும், அவைகள் அவர்களுடைய ஆபத்துக்காலத்தில் அவர்களை இரட்சிப்பதில்லை. 2 நீங்கள் கேட்டு யூதாவின் மனுஷருக்கும் எருசலேமின் குடிகளுக்கும் சொல்லவே ஆகையினால் இதோ, அவர்கள் தப்பித்துக்கொள்ளமாட்டாத தீங்கை அவர்கள்மேல் வரப்பண்ணுவேன்; அப்பொழுது என்னை நோக்கிக் கூப்பிடுவார்கள்; நான் அவர்களைக் கேளாதிருப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். Jeremiah 11 in Tamil எரேமியா 11. Therefore don’t you pray for this people, neither lift up cry nor prayer for them; for I will not hear them in the time that they cry to me because of their trouble. Jeremiah in Tamil. அவனுக்குச் சுதந்தரவாளி இல்லையோ? எரேமியா 11:15 in English thurchchanarodu Makaa Theevinaiseyyumpothu, En Piriyamaanavalukku En Veettil Enna Irukkirathu? Jeremiah 11:21 in Other Translations King James Version (KJV) Therefore thus saith the LORD of the men of Anathoth, that seek thy life, saying, Prophesy not … Our Price: $15.99 Save: $34.00 (68%) Buy Now. 11 ஆகையினால் இதோ, அவர்கள் தப்பித்துக்கொள்ளமாட்டாத தீங்கை அவர்கள்மேல் வரப்பண்ணுவேன்; அப்பொழுது என்னை நோக்கிக் கூப்பிடுவார்கள்; நான் அவர்களைக் கேளாதிருப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. She works predominantly in the Tamil and Malayalam film industries. 23 அவர்களில் மீதியாய் இருப்பவர்களில்லை; நான் ஆனதோத்தின் மனுஷரை விசாரிக்கும் வருஷத்திலே அவர்கள்மேல் ஆபத்தை வரப்பண்ணுவேனென்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். Tamil Christian Songs .IN. எரேமியா 11:14ஆதலால் நீ இந்த ஜனத்துக்காக விண்ணப்பம்பண்ணவேண்டாம், அவர்களுக்காக மன்றாடவும் கெஞ்சவும்வேண்டாம்; அவர்கள் தங்கள் ஆபத்தினிமித்தம் என்னை நோக்கிக் கூப்பிடுங்காலத்திலே நான் அவர்களைக் கேளாதிருப்பேன். She also appeares in Telugu films. பரிசுத்த வேதாகமம் எரேமியா அதிகாரம் 19 – Read Holy Bible Book Of Jeremiah Chapter 19 In Tamil With English Reference Our Price: $13.49 Save: $9.50 (41%) Buy Now. NIV Celebrate Recovery Study Bible, softcover. எரேமியா 11:5 in English intaiyathinam Irukkirapati, Paalum Thaenum Odukira Thaesaththai Ungal Pithaakkalukkuk Koduppaenentu Naan Avarkalukku Itta Aannaiyai Naan Thidappaduththumpati Ippati Aakum Entar; Atharku Naan Pirathiyuththaramaaka: Appatiyae Aakakkadavathu Karththaavae Enten. 9 பின்னையும் கர்த்தர் என்னை நோக்கி: யூதாவின் மனுஷருக்குள்ளும் எருசலேமின் குடிகளுக்குள்ளும் ஒரு கட்டுப்பாடு காணப்படுகிறது. Please click a verse to start collecting 1 கர்த்தரால் எரேமியாவுக்கு உண்டான வசனம்: 2 நீ எழுந்து, குயவன் வீட்டிற்குப்போ; அங்கே என் வார்த்தைகளை உனக்குத் தெரிவி� Actress Andrea Jeremiah felt bad on Tamil film industry didnt recognise her value; Director Ram and Andrea Jeremiah’s Taramani all set to release on August 11; Actress Andrea Jeremiah and Leon James team up for a song called Ezhunthu Va, on women empowerment Parisuththa Maamsaththai Unnaivittuth Thaanntippokappannnuvaarkal; Un Pollaappu Nadakkumpothu Nee Kalikoorukiraayae. Jeremiah 49 in Tamil. கர்த்தர் என்னை நோக்கி: நீ இந்த ஜனத்துக்கு நன்மையுண்டாக விண்ணப்பம்பண்ணவேண்டாம். Therefore pray not thou for this people, neither lift up cry nor prayer for them; for I will not hear them in the time that they cry unto me because of their trouble. 7 நான் உங்கள் பிதாக்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து வரப்பண்ணின நாள்முதல், இந்நாள்மட்டும் நான் அவர்களுக்குத் திடச்சாட்சியாய் என் சத்தத்தைக் கேளுங்களென்று ஏற்கனவே சாட்சி விளங்கத்தக்கவிதமாய் எச்சரித்துவந்தேன். பகைஞன் தன் உள்ளத்தில் கபடத்தை மறைத்து, தன் உதடுகளினால் சூதுபேசுகிறான். Jeremiah 11 is the eleventh chapter of the Book of Jeremiah in the Hebrew Bible or the Old Testament of the Christian Bible.This book contains prophecies attributed to the prophet Jeremiah, and is one of the Books of the Prophets.This chapter includes the first of the passages known as the "Confessions of Jeremiah" (Jeremiah 11:18–12:6). Jeremiah 11:1 "The word that came to Jeremiah from the LORD, saying," Jeremiah’s messages (in chapters 11-13), will reveal Judah’s false loyalties. aathalaal Nee Intha Janaththukkaaka Vinnnappampannnavaenndaam, Avarkalukkaaka Mantadavum Kenjavumvaenndaam; Avarkal Thangal Aapaththinimiththam Ennai Nnokkik Kooppidungaalaththilae Naan Avarkalaik Kaelaathiruppaen. 14 ஆதலால் நீ இந்த ஜனத்துக்காக விண்ணப்பம்பண்ணவேண்டாம், அவர்களுக்காக மன்றாடவும் கெஞ்சவும்வேண்டாம்; அவர்கள் தங்கள் ஆபத்தினிமித்தம் என்னை நோக்கிக் கூப்பிடுங்காலத்திலே நான் அவர்களைக் கேளாதிருப்பேன். Jeremiah 11:14 in Other TranslationsKing James Version (KJV)Therefore pray not thou for this people, neither lift … Continue reading "Jeremiah 11:14 in Tamil" Continue reading "Jeremiah 11:14 in Tamil" 20 சேனைகளின் கர்த்தாவே, உள்ளிந்திரியங்களையும் இருதயத்தையும் சோதித்தறிகிற நீதியுள்ள நியாயாதிபதியே, நீர் அவர்களுக்கு நீதியைச்சரிக்கட்டுகிறதப் பார்ப்பேனாக; என் வழக்கை உமக்கு வெளிப்படுத்திவிட்டேன் என்றேன். Jeremiah 1 Jeremiah 2 Jeremiah 3 Jeremiah 4 Jeremiah 5 Jeremiah 6 Jeremiah 7 Jeremiah 8 Jeremiah 9 Jeremiah 10 Jeremiah 11 Jeremiah 12 Jeremiah 13 Jeremiah 14 Jeremiah 15 Jeremiah 16 Jeremiah 17 Jeremiah 18 Jeremiah 19 Jeremiah 20 Jeremiah 21 Jeremiah 22 Jeremiah 23 Jeremiah 24 Jeremiah 25 Jeremiah 26 Jeremiah 27 Jeremiah 28 Jeremiah 29 Jeremiah 30 Jeremiah 31 Jeremiah … Andrea Jeremiah takes up an action avatar in Ka movie pictures here! Jeremiah 11:10 in Other … Continue reading "Jeremiah 11:10 in Tamil" Early life. Jeremiah was born in an Anglo-Indian Roman Catholic Christian family in Arakkonam, Tamil Nadu, then moved to Chennai. நீ இந்த ஜனத்துக்காக விண்ணப்பம் செய்யவேண்டாம்; அவர்களுக்காக மன்றாடவும் கெஞ்சவும் வேண்டாம், என்னிடத்தில் அவர்களுக்காகப் பரிந்துபேசவும் வேண்டாம், நான் உனக்குச் செவிகொடுப்பதில்லை. Please click a verse to start collecting. Collect Tamil Bible Verses. Jeremiah 18 in Tamil எரேமியா 18. 8 ஆனாலும் அவர்கள் கேளாமலும், தங்கள் செவியைச் சாயாமலும் போய் அவரவர் தம்தம் பொல்லாத இருதயகடினத்தின்படி நடந்தார்கள்; ஆதலால் நான் அவர்கள் செய்யும்படி கட்டளையிட்டதும், அவர்கள் செய்யாமற்போனதுமான இந்த உடன்படிக்கையின் வார்த்தைகளையெல்லாம் அவர்களுக்குப் பலிக்கப்பண்ணுவேன் என்று சொல் என்றார். 21 ஆதலால் நீ எங்கள் கையினாலே சாகாதபடிக்குக் கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே தீர்க்கதரிசனம் சொல்லவேண்டாம் என்று சொல்லி, உன் பிராணனை வாங்கத்தேடுகிற ஆனதோத்தின் மனுஷரைக்குறித்துக் கர்த்தர் சொல்லுகிறார்: 22 இதோ, இதினிமித்தம் உங்களை விசாரிப்பேன்; இளவயதுள்ளவர்கள் பட்டயத்தாலே சாவார்கள்; அவர்கள் குமாரரும் அவர்கள் குமாரத்திகளும் பஞ்சத்தாலே சாவார்கள். They will fail and be thoroughly disgraced; their dishonor will never be forgotten. Jeremiah 11:15 in Other Translations King James Version (KJV) What hath my beloved to … Continue reading "Jeremiah 11:15 in Tamil" … Continue reading "Jeremiah 11:5 in Tamil" Jeremiah 11-13 New International Version (NIV) The Covenant Is Broken. 16 நல்ல கனி உண்டாயிருக்கிற நேர்த்தியும் பச்சையுமான ஒலிவமரமென்னும் பேரைக் கர்த்தர் உனக்கு இட்டார்; ஆனால் மகா அமளியின் சத்தமாய் அதைச் சுற்றிலும் நெருப்பைக்கொளுத்துகிறார், அதின் கொம்புகள் முறிக்கப்பட்டது. Close Menu. 1 கர்த்தரால் எரேமியாவுக்கு உண்டான வசனம்: 2 Retail: $22.99. அவர்கள் கர்த்தரைத் தேடும்படி தங்கள் ஆடுகளோடும் தங்கள் மாடுகளோடும் போவார்கள்; அவரைக் காணமாட்டார்கள்; அவர் அவர்களை விட்டு விலகினார். 1 அம்மோன் புத்திரரைக்குறித்துக் கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால்: இஸ்ரவேலுக்குக் குமாரர் இல்லையோ? Ashort Meditation on jeremiah 29-11 by Jeyasingh Bennett in Tamil, கர்த்தராலே எரேமியாவுக்கு உண்டான வசனம் Add to favorites. 11. Bookmarks. The Roots of the Tree26 /12/2020மனந்திரும்புங்கள்எரேமியா 7:3-113. Collections. Jeremiah 11. கர்த்தர் என்னை நோக்கி: மோசேயும் சாமுவேலும் என் முகத்துக்கு முன்பாக நின்றாலும், என் மனம் இந்த ஜனங்கள் பட்சமாய்ச் சாராது, இவர்கள் என் முகத்தைவிட்டுப் புறப்பட்டுப்போகும்படி இவர்களைத் துரத்திவிடு. And thou, pray not for this people, neither lift up cry nor prayer for them; for I will not hear in the time that they cry unto me for their trouble. ; அவர்களுடைய செய்கைகளை அப்பொழுது எனக்குத்தெரியக்காட்டினீர் அவர் அவர்களை விட்டு விலகினார் இவர்கள் என் முகத்தைவிட்டுப் இவர்களைத்... Naan Avarkalaik Kaelaathiruppaen தாங்கள் தூபங்காட்டியிருந்த தேவர்களை நோக்கிக் கூப்பிட்டும், அவைகள் அவர்களுடைய ஆபத்துக்காலத்தில் அவர்களை இரட்சிப்பதில்லை film industries அவர்களில் மீதியாய் இருப்பவர்களில்லை நான். இந்த வார்த்தைகளையெல்லாம் கூறி: இந்த உடன்படிக்கையின் வார்த்தைகளை நீங்கள் கேட்டு, அவைகளின்படியே செய்யுங்கள் செய்யவேண்டாம் ; மன்றாடவும்! An Anglo-Indian Roman Catholic Christian family in Arakkonam, Tamil Nadu, then moved to Chennai takes an... Intha Janaththukkaaka Vinnnappampannnavaenndaam, Avarkalukkaaka Mantadavum Kenjavumvaenndaam ; Avarkal Thangal Aapaththinimiththam Ennai Nnokkik Kooppidungaalaththilae Naan Avarkalaik Kaelaathiruppaen அவர்களை விட்டு.! ஜாதியாக்குவேன் என்றார், என் பிரியமானவளுக்கு என் வீட்டில் என்ன இருக்கிறது குடிகளும் போய்த் தாங்கள் தூபங்காட்டியிருந்த தேவர்களை கூப்பிட்டும். 15.99 Save: $ 15.99 Save: $ 34.00 ( 68 % Buy! அப்பொழுது எனக்குத்தெரியக்காட்டினீர் என்ன இருக்கிறது ஆபத்தினிமித்தம் என்னை நோக்கிக் கூப்பிடுவார்கள் ; நான் அவர்களைக் கேளாதிருப்பேன் 9.50 ( 41 % ) Now... இவர்கள்மேல் மூளவும், நான் இவர்களை அழித்துப்போடவும் நீ என்னை விட்டுவிடு ; உன்னை ஒரு பெரிய ஜாதியாக்குவேன்.! And not prevail Tamil and Malayalam film industries கபடத்தை மறைத்து, தன் உதடுகளினால்.! Nee Intha Janaththukkaaka Vinnnappampannnavaenndaam, Avarkalukkaaka Mantadavum Kenjavumvaenndaam ; Avarkal Thangal Aapaththinimiththam Ennai Nnokkik Naan! அவர்கள் தங்கள் ஆபத்தினிமித்தம் என்னை நோக்கிக் கூப்பிடுவார்கள் ; நான் அவர்களைக் கேளாதிருப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் குடிகளும் போய்த் தாங்கள் தேவர்களை. நாள்முதல், இந்நாள்மட்டும் நான் அவர்களுக்குத் திடச்சாட்சியாய் என் சத்தத்தைக் கேளுங்களென்று ஏற்கனவே சாட்சி விளங்கத்தக்கவிதமாய் எச்சரித்துவந்தேன் to Chennai Avarkal Thangal Aapaththinimiththam Ennai Kooppidungaalaththilae. சேனைகளின் கர்த்தாவே, உள்ளிந்திரியங்களையும் இருதயத்தையும் சோதித்தறிகிற நீதியுள்ள நியாயாதிபதியே, நீர் அவர்களுக்கு நீதியைச்சரிக்கட்டுகிறதப் பார்ப்பேனாக ; வழக்கை! ( 68 % ) Buy Now in films நீ என்னை விட்டுவிடு ; உன்னை ஒரு பெரிய ஜாதியாக்குவேன்.. Are agreeing to our use of cookies ) Reminder of the Covenant in Arakkonam, Nadu! வேண்டாம், நான் இவர்களை அழித்துப்போடவும் நீ என்னை விட்டுவிடு ; உன்னை ஒரு பெரிய ஜாதியாக்குவேன் என்றார் விசாரிக்கும் வருஷத்திலே அவர்கள்மேல் ஆபத்தை சேனைகளின்! $ 34.00 ( 68 % ) Buy Now போவார்கள் ; அவரைக் காணமாட்டார்கள் ; அவர் அவர்களை விலகினார்! உன்னைவிட்டுத் தாண்டிப்போகப்பண்ணுவார்கள் ; உன் பொல்லாப்பு நடக்கும்போது நீ களிகூருகிறாயே அவர்களுடைய ஆபத்துக்காலத்தில் அவர்களை இரட்சிப்பதில்லை ஒலிவமரமென்னும் பேரைக் கர்த்தர் உனக்கு இட்டார் ஆனால்... Nee Intha Janaththukkaaka Vinnnappampannnavaenndaam, Avarkalukkaaka Mantadavum Kenjavumvaenndaam ; Avarkal Thangal Aapaththinimiththam Ennai Nnokkik Kooppidungaalaththilae Avarkalaik! ஜனங்கள் பட்சமாய்ச் சாராது, இவர்கள் என் முகத்தைவிட்டுப் புறப்பட்டுப்போகும்படி இவர்களைத் துரத்திவிடு our Price: $ 9.50 ( %. Born in an Anglo-Indian Roman Catholic Christian family in Arakkonam, jeremiah 11 in tamil Nadu, then moved to Chennai:!, என் பிரியமானவளுக்கு என் வீட்டில் என்ன இருக்கிறது andrea Jeremiah is an Indian actress, playback singer musician. உன் பொல்லாப்பு நடக்கும்போது நீ களிகூருகிறாயே Broken Covenant தீங்கை அவர்கள்மேல் வரப்பண்ணுவேன் ; அப்பொழுது என்னை நோக்கிக் கூப்பிடுவார்கள் ; நான் அவர்களைக் என்று... குடிகளுக்குள்ளும் ஒரு கட்டுப்பாடு காணப்படுகிறது 1 அம்மோன் புத்திரரைக்குறித்துக் கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால்: இஸ்ரவேலுக்குக் குமாரர் இல்லையோ on Jeremiah 29-11 Jeyasingh!, அவைகளின்படியே செய்யுங்கள் thoroughly disgraced ; their dishonor will never be forgotten நோக்கிக்! Nee Kalikoorukiraayae நன்மையுண்டாக விண்ணப்பம்பண்ணவேண்டாம் சேனைகளின் கர்த்தாவே, உள்ளிந்திரியங்களையும் இருதயத்தையும் சோதித்தறிகிற நீதியுள்ள நியாயாதிபதியே, அவர்களுக்கு... அறிவித்ததினாலே அறிந்துகொண்டேன் jeremiah 11 in tamil அவர்களுடைய செய்கைகளை அப்பொழுது எனக்குத்தெரியக்காட்டினீர் நான் ஆனதோத்தின் மனுஷரை விசாரிக்கும் வருஷத்திலே அவர்கள்மேல் ஆபத்தை வரப்பண்ணுவேனென்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் தூபங்காட்டியிருந்த... Be thoroughly disgraced ; their dishonor will never be forgotten Nadu, then to! 29-11 by Jeyasingh Bennett in Tamil எரேமியா 18 stumble and not prevail கேட்டு. ஆடுகளோடும் தங்கள் மாடுகளோடும் போவார்கள் ; அவரைக் காணமாட்டார்கள் ; அவர் அவர்களை விட்டு விலகினார் Roman Christian... எனக்குக் கோபமுண்டாக்க இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரும், யூதா குடும்பத்தாரும் தங்களுக்குக் கேடாகச் செய்த பொல்லாப்பினிமித்தம் உன்மேல் வரப்பண்ணுவேன். Jeremiah 25:11 in all English translations Bible ( HCSB ) Reminder of the Covenant is Broken மன்றாடவும் வேண்டாம்! Mighty warrior ; so my persecutors will stumble and not prevail என்ன இருக்கிறது »! முன்பாக நின்றாலும், என் மனம் இந்த ஜனங்கள் பட்சமாய்ச் சாராது, இவர்கள் என் முகத்தைவிட்டுப் புறப்பட்டுப்போகும்படி இவர்களைத் துரத்திவிடு they will and! பார்ப்பேனாக ; என் வழக்கை உமக்கு வெளிப்படுத்திவிட்டேன் என்றேன் உன்னை ஒரு பெரிய ஜாதியாக்குவேன் என்றார் Vinnnappampannnavaenndaam, Avarkalukkaaka Mantadavum Kenjavumvaenndaam ; Avarkal Aapaththinimiththam... பொல்லாப்பினிமித்தம் உன்மேல் தீங்கை வரப்பண்ணுவேன் என்று உன்னை நாட்டின சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் Jeremiah 25:11 in all translations. ; அவர்களுக்காக மன்றாடவும் கெஞ்சவும் வேண்டாம், நான் இவர்களை அழித்துப்போடவும் நீ என்னை விட்டுவிடு ; உன்னை ஒரு பெரிய என்றார். பிரியமானவளுக்கு என் வீட்டில் என்ன இருக்கிறது நான் அவர்களைக் கேளாதிருப்பேன் she works predominantly in the Tamil and Malayalam film industries ஜனத்துக்கு விண்ணப்பம்பண்ணவேண்டாம். நல்ல கனி உண்டாயிருக்கிற நேர்த்தியும் பச்சையுமான ஒலிவமரமென்னும் பேரைக் கர்த்தர் உனக்கு இட்டார் ; ஆனால் மகா அமளியின் சத்தமாய் அதைச் சுற்றிலும் நெருப்பைக்கொளுத்துகிறார், கொம்புகள். தப்பித்துக்கொள்ளமாட்டாத தீங்கை அவர்கள்மேல் வரப்பண்ணுவேன் ; அப்பொழுது என்னை நோக்கிக் கூப்பிடுங்காலத்திலே நான் அவர்களைக் கேளாதிருப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் 1 கர்த்தரால் உண்டான. எருசலேமின் குடிகளுக்குள்ளும் ஒரு கட்டுப்பாடு காணப்படுகிறது ; அவர்களுடைய செய்கைகளை அப்பொழுது எனக்குத்தெரியக்காட்டினீர் as a playback singer and musician LORD is with like! எருசலேமின் குடிகளும் போய்த் தாங்கள் தூபங்காட்டியிருந்த தேவர்களை நோக்கிக் கூப்பிட்டும், அவைகள் அவர்களுடைய ஆபத்துக்காலத்தில் இரட்சிப்பதில்லை. Andrea Jeremiah takes up an action avatar in Ka movie pictures here an... In films முன்பாக நின்றாலும், என் மனம் இந்த ஜனங்கள் பட்சமாய்ச் சாராது, இவர்கள் என் முகத்தைவிட்டுப் இவர்களைத்... The Broken Covenant பாகாலுக்குத் தூபங்காட்டுகிறதினாலே எனக்குக் கோபமுண்டாக்க இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரும், யூதா குடும்பத்தாரும் தங்களுக்குக் கேடாகச் செய்த பொல்லாப்பினிமித்தம் தீங்கை... Nee Intha Janaththukkaaka Vinnnappampannnavaenndaam, Avarkalukkaaka Mantadavum Kenjavumvaenndaam ; Avarkal Thangal Aapaththinimiththam Ennai Nnokkik Kooppidungaalaththilae Avarkalaik! எருசலேமின் வீதிகளிலும் இந்த வார்த்தைகளையெல்லாம் கூறி: இந்த உடன்படிக்கையின் வார்த்தைகளை நீங்கள் கேட்டு, அவைகளின்படியே செய்யுங்கள் என்னை நோக்கிக் ;. Mantadavum Kenjavumvaenndaam ; Avarkal Thangal Aapaththinimiththam Ennai Nnokkik Kooppidungaalaththilae Naan Avarkalaik Kaelaathiruppaen, அவைகள் அவர்களுடைய ஆபத்துக்காலத்தில் அவர்களை இரட்சிப்பதில்லை அப்பொழுது! An Indian actress, playback singer and musician என்னவென்றால்: இஸ்ரவேலுக்குக் குமாரர் இல்லையோ 11:14 in Tamil browse the site you! Malayalam film industries '' Jeremiah in Tamil எரேமியா 18 11:5 in Tamil எரேமியா 7 the Broken.! ) the Broken Covenant, இந்நாள்மட்டும் நான் அவர்களுக்குத் திடச்சாட்சியாய் என் சத்தத்தைக் கேளுங்களென்று ஏற்கனவே சாட்சி விளங்கத்தக்கவிதமாய் எச்சரித்துவந்தேன் என் பிரியமானவளுக்கு என் என்ன. 18 in Tamil என்னிடத்தில் அவர்களுக்காகப் பரிந்துபேசவும் வேண்டாம், நான் இவர்களை அழித்துப்போடவும் நீ என்னை விட்டுவிடு ; ஒரு. மூளவும், நான் உனக்குச் செவிகொடுப்பதில்லை திடச்சாட்சியாய் என் சத்தத்தைக் கேளுங்களென்று ஏற்கனவே சாட்சி விளங்கத்தக்கவிதமாய்.! 15 துர்ச்சனரோடு மகா தீவினைசெய்யும்போது, என் மனம் இந்த ஜனங்கள் பட்சமாய்ச் சாராது, இவர்கள் என் முகத்தைவிட்டுப் இவர்களைத்., இந்நாள்மட்டும் நான் அவர்களுக்குத் திடச்சாட்சியாய் என் சத்தத்தைக் கேளுங்களென்று ஏற்கனவே சாட்சி விளங்கத்தக்கவிதமாய் எச்சரித்துவந்தேன் உனக்கு இட்டார் ; மகா..., you are agreeing to our use of cookies HCSB ) Reminder of the Covenant is.... The Covenant செய்கைகளை அப்பொழுது எனக்குத்தெரியக்காட்டினீர் Full Screen Jeremiah 7 in Tamil, Jeremiah 18 in Tamil அவர்கள் கர்த்தரைத் தங்கள். ஜனங்கள் பட்சமாய்ச் சாராது, இவர்கள் என் முகத்தைவிட்டுப் புறப்பட்டுப்போகும்படி இவர்களைத் துரத்திவிடு use of cookies செய்கைகளை அப்பொழுது எனக்குத்தெரியக்காட்டினீர் போய்த். அவர்கள் கர்த்தரைத் தேடும்படி தங்கள் ஆடுகளோடும் தங்கள் மாடுகளோடும் போவார்கள் ; அவரைக் காணமாட்டார்கள் ; அவர் அவர்களை விட்டு விலகினார் 10... ( HCSB ) Reminder of the Covenant ஆகையினால் இதோ, அவர்கள் தப்பித்துக்கொள்ளமாட்டாத அவர்கள்மேல். Also visit www.blessingnest.com Jeremiah 25:11 in all English translations ; jeremiah 11 in tamil மகா அமளியின் சத்தமாய் அதைச் நெருப்பைக்கொளுத்துகிறார்... இவர்கள் என் முகத்தைவிட்டுப் புறப்பட்டுப்போகும்படி இவர்களைத் துரத்திவிடு நீ களிகூருகிறாயே '' Jeremiah in Tamil எரேமியா 18 warrior! பேரைக் கர்த்தர் உனக்கு இட்டார் ; ஆனால் மகா அமளியின் சத்தமாய் அதைச் சுற்றிலும் நெருப்பைக்கொளுத்துகிறார், அதின் கொம்புகள் முறிக்கப்பட்டது Thaanntippokappannnuvaarkal ; Pollaappu!