Tagalog Bible: Romans. 12 Lahat ng lalaki na isisilang sa inyong lahi ay tutuliin pagsapit ng ikawalong araw, kasama rito ang mga aliping isinilang sa inyong sambahayan, gayundin ang mga aliping binili sa dayuhan. 11 Pansinin ninyo kung gaano kalalaki ang mga titik ng sulat-kamay ko! 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. Tingnan din sa Disipulo; Isilang na Muli, Isinilang sa Diyos. 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. 2 Mag-ingat kayo sa mga taong asal-aso, sa mga taong mahilig sa paggawa ng masama. 1 Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Cristo: magsitibay nga kayo, at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin.. 2 Narito, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo, na, kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, ay wala kayong mapapakinabang na anoman kay Cristo. Ang pagsulat ko nga sa inyo ng mga gayon ding bagay, sa akin ay tunay na hindi nakangangalay, nguni't sa inyo'y katiwasayan. Sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibutan ay patay na sa akin, at ako'y patay na sa sanlibutan. Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version, Copyright © Philippine Bible Society 2009. 5 Nabalitaan ng mga haring Amoreo na nasa kanluran ng Jordan at ng mga haring Cananeo na nasa baybayin ng Dagat Mediteraneo na pinatuyo ni Yahweh ang Ilog Jordan nang tumawid ang bayang Israel. Idinokumento ng malinaw sa Bibliya ang gawain ng mga tumatawag sa kaluluwa o mediums, pagsapi ng kaluluwa sa tao at panghuhula. 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. Baka pilitin ka naman ng iba na gawin ang kabaligtaran—ilabas ang lahat ng nararamdaman mo. Pagbabago ng isang tao ng kanyang paniniwala, nasasapuso, at buhay upang tanggapin at sundin ang kalooban ng Diyos ().Kalakip ng pagbabalik-loob ang isang kusang pagpapasiya na tatalikdan ng isang tao ang mga dating nakagawian at magbabago upang maging disipulo ni Cristo. 17 Nang siyamnapu't siyam na taon na si Abram, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, “Ako ang Makapangyarihang Diyos. Amen. 16 Kapayapaan at kahabagan nawa ang sumakanilang lahat na lumalakad ayon sa tuntuning ito, maging sa Israel ng Diyos. Kabanata 5 . He said, 2 “You and Aaron are to take a census of the people of Israel by clans and families. 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . Last Update: 2018-11-08 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. Righteousness Through Faith in Christ - Sa katapustapusan, mga kapatid ko, mangagalak kayo sa Panginoon. 6 Pararamihin ko nga ang iyong lahi at magtatatag sila ng mga bansa; at may magiging hari sa kanila. Halimbawa, baka may magsabi sa iyo na huwag kang umiyak o itago mo na lang ang nadarama mo. It should also be borne in mind that original Scriptures of Allah cannot command this mutilative act, since the origin of it is not Allah. bible verse tungkol sa katotohanan. Verse of the Day – 65. 2 Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa, at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Cristo. Suggest a Verse. If light represents the flow of truthful ideas from the... Pagtutuli … Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Mar 7, 2016 | Daily Bible Verses. The Holy Bible in Tagalog of the Philippines. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. 15 Na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatotohanan ito pati ng kanilang budhi, at ang kanilang mga pagiisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa’t isa);. 7 “Tutuparin(B) ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi habang panahon, at ako'y magiging Diyos ninyo. 2 Ako'y makikipagtipan sa iyo at lubhang pararamihin ko ang iyong lahi.” 3 … Ang matutuhan na magpatawad sa iba ay isang mahalagang pagpapatupad ng pagbuo ng isang maayos na relasyon sa kapwa at pagkamit ng mga maayos na pakikipag-ugnayan. 10 Ganito(D) ang inyong gagawin: lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin, 11 at iyan ang magiging palatandaan ng ating tipan. 1 Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Cristo: magsitibay nga kayo, at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin.. 2 Narito, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo, na, kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, ay wala kayong mapapakinabang na anoman kay Cristo. 6 Mga kapatid, kung mayroon sa inyong mahulog sa pagkakasala, kayong mga espirituwal ang dapat na mahinahong magtuwid sa kanya. English. Unless otherwise indicated, all content is licensed under a Creative Commons Attribution License. 21 Ngunit ang aking tipan sa iyo ay matutupad kay Isaac, na isisilang ni Sara sa isang taon, sa ganito ring panahon.” 22 Pagkasabi nito, nilisan ng Diyos si Abraham. Magkakaanak siya ng labindalawang prinsipe, at magiging bansang makapangyarihan ang kanyang salinlahi. bible verse about reality. 8 Sapagkat ang nagtatanim ng mga bagay upang bigyang kasiyahan ang masasamang pagnanasa ng laman ay mag-aani ng kapahamakan. Seleksyon ng Bibliya bersikulo upang basahin at ibahagi ang kaligtasan, kapatawaran, pag-ibig, katarungan, kalusugan, paglunas. Free download. Napakaraming payo kung paano makakayanan ang pagdadalamhati. At mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Yet this verse is in no way commanding the believers to resort to the Bible. Sagot: Napakalinaw ng katuruan ng Bibliya patungkol sa paksa ng pagtawag at pakikipagusap sa kaluluwa ng mga namatay. Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version (FSV), Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version. List the names of all the men 3 twenty years old or older who are fit for military service. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, 4 “Ito ang aking tipan sa iyo: Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. 18 Mga kapatid, sumainyo nawang lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Jesu-Cristo. 23 Nang araw ring iyon, ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham si Ismael at lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan, maging ang aliping ipinanganak doon o binili. Sa pinakapayak na paglalarawan, ito ang pagtanggal ng balat sa may dulo ng isang titi, partikular na ang balat na sumasaklob at bumbalot sa tinatawag na burat (glans penis) ng titi. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. Dahil dito'y natakot silang lahat, at nasiraan sila ng loob sa pagdating ng mga Israelita. Gayunma'y nais nilang magpatuli kayo upang maipagmalaki nila ang pagpapatuli ninyo. 26 Tinuli sila sa parehong araw, 27 at noon ding araw na iyon tinuli ang kanyang mga alipin. In some cases, the... bulag The meaning of “blind” in the Bible is not hard to see (no pun intended!). 2 Ako'y makikipagtipan sa iyo at lubhang pararamihin ko ang iyong lahi.” 3 Pagkarinig nito'y nagpatirapa si Abram. 4 Suriin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa. Magsipagingat kayo sa mga aso, magsipagingat kayo sa masasamang manggag.. 4 Subalit kung ang isang biyuda ay may mga anak o apo, sila ang unang dapat kumalinga sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob, sapagkat ito ay nakalulugod sa Diyos. Tanong: "Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagtawag sa kaluluwa ng tao?" Ang pagbabago ng pag-iisip at kalooban na nagdudulot ng pangkalahatang bagong saloobin sa Diyos, sa sarili, at sa buhay. 3 Oo, pinatotohanan kong muli sa bawa't taong tumatanggap ng pagtutuli, na siya'y may kautangang tumupad ng buong kautusan. - Mga Taga Roma10:17 Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan:Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at … 13 Ang palatandaang ito sa inyong katawan ang magiging katibayan ng ating walang katapusang kasunduan. 3 And God said: Be light made. 1 In the beginning God created heaven, and earth. 4 And God saw the light that it was good; and he divided the light from the darkness. A-A+. 2 And the earth was void and empty, and darkness was upon the face of the deep; and the spirit of God moved over the waters. 8 Ibibigay(C) ko sa iyo at sa iyong magiging lahi ang lupaing ito ng Canaan na iyong tinitirhan ngayon bilang isang dayuhan. Kaya nga binigyan kayo ni Moises ng pagtutuli, bagamat hindi ito mula kay Moises kundi sa mga ninuno. Genesis 17 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Pagtutuli, Palatandaan ng Kasunduan. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . And light was made. Kaya nga ang paniniwala'y nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Cristo. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Sagot: Maaaring ilarawan ang pagsusugal sa “pagbabaka-sakali na paramihin ang pera sa hindi pangkaraniwang paraan.” Hindi direktang hinahatulan ng Bibliya ang pagsusugal, pagpusta at iba pa. 17 Bilang pagwawakas, huwag na akong guluhin pa ng sinuman; sapagkat ang mga pilat na taglay ko sa aking katawan ay patunay na ako'y alagad ni Jesus. Ito ang magiging pag-aari nila sa habang panahon, at ako ang kanilang magiging Diyos.”, 9 Sinabi pa ng Diyos kay Abraham, “Ikaw at ang lahat ng susunod mong salinlahi ay dapat maging tapat sa ating kasunduan. 5 Ang # Jdt. 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . bible verse about the judgment. 23: Sa araw ng sabat ay nagtutuli kayo ng isang lalaki upang huwag lumabag sa kautusan ni Moises. Sila'y mga taong naghihiwa ng kanilang katawan. Sa araw ng sabat ay tinutuli ninyo ang isang lalaki. 14 Subalit huwag nawang mangyari sa akin ang magmalaki. 12 Ang mga taong naghahangad na gumawa ng panlabas na kapurihan ang mga namimilit sa inyong kayo'y magpatuli. Zechariah 4:6Living Bible (TLB) Then he said, “This is God’s message to Zerubbabel:[a] ‘Not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord Almighty—you will succeed because of my Spirit, though you are few and... Verse of the Day – 64. 3 Tulungan mo ang mga biyudang walang ikabubuhay. Cum să cauți versetele în Biblia ta: lista cuprinde cele 66 de cărți ale Bibliei în ordinea în care apar ele în majoritatea traducerilor ale Bibliei. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. Ang ipinagmamalaki natin ay ang ating buhay kay Cristo Jesus. Tagalog. Ang tanging ipinagmamalaki ko ay ang krus ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Magkakaanak ka sa kanya at siya'y magiging ina ng maraming bansa; may magiging hari mula sa kanyang mga salinlahi.”, 17 Muling nagpatirapa si Abraham, ngunit napatawa siya nang kanyang maisip na siya'y matanda na. Maikling Kwento Ang Pagtutuli (Pramoedya Ananta Toer) Indonesia Est. Pero hindi lahat ay nakatutulong. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. The misconception is clarified in the article within the above link. In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. 2 Narito, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo, na, kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, ay wala kayong mapapakinabang na anoman kay Cristo. Hindi sa pagtutuli, kundi sa di-pagtutuli: 11 At tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli, na isang tatak ng katuwiran ng pananampalataya na nasa kaniya samantalang siya’y nasa di-pagtutuli: upang siya’y maging ama ng lahat ng mga nagsisisampalataya, bagaman sila’y nasa di-pagtutuli, upang ang katuwiran ay maibilang sa kanila; Ang Bibliya ay nagbibigay ng mas balanseng payo na sinusuportahan ng modernong pananaliksik. Ako mismo ang sumulat nito! Subalit ang nagtatanim upang bigyan ng kasiyahan ang Espiritu, mula sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Sa isang babae, ang operasyon ay higit pa sa isang “excision,” yaon ay, bahagi o ganap na pagputol sa clitoris, marahil ang pagtatabas din sa labia minora, ang panloob na labi ng ari ng babae. Numele cărții este urmat de capitol și de verset. 3 Tayo ang tumanggap ng tunay na pagtutuli, tayong mga sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. 15 Bible Verse Tungkol sa Pananampalataya Upang Mapalago ang Iyong Pananalig A- A+ Sinabi ng Panginoong Jesus , “ At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang … 2 Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway; . 15 Sapagkat[a] hindi na mahalaga ang pagtutuli o ang di-pagtutuli, kundi ang pagiging bagong nilalang. Tagalog Bible: 1 Corinthians. Sa gayon, masisiyahan siya kung mabuti ang kanyang ginagawa nang hindi ihinahambing ang sarili sa iba. Ano at nagagalit kayo sa akin dahil pinagaling ko ang isang lalaki sa araw ng sabat? Josue 5 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Pagtutuli at ang Pagdiriwang ng Paskwa sa Gilgal. Tanong: "Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagsusugal? Ginagawa nila ito upang huwag na silang usigin dahil sa krus ni Cristo. 10 Kaya't habang may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalung-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. At si Sara! [c] Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. 5 Sapagkat ang pananagutan ng bawat isa ay ang kanyang sariling pasanin. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Sa buhay, hindi natin maiiwasan ang mga problema sa landas ng ating pakikipag-ugnayan. 6 Ang lahat ng pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan ay dapat nilang ibahagi sa mga nagtuturo sa kanila ng salita ng Diyos. Hindi tayo umaasa sa mga panlabas na seremonya. Kasalanan ba ang pagsusugal?" 9 Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti; pagdating ng takdang panahon ay mag-aani tayo, kung hindi tayo panghihinaan ng loob. 20 Tungkol naman kay Ismael, ipagkakaloob ko ang kahilingan mo: Pagpapalain ko siya at pararamihin ko rin ang kanyang lahi. : Napakalinaw ng katuruan ng Bibliya bersikulo upang basahin at ibahagi ang kaligtasan, kapatawaran,,. Walang dungis ang iyong lahi.” 3 Pagkarinig nito ' y mga patay dahil sa krus ni Cristo usigin sa. Sa pagkakasala, kayong mga espirituwal ang dapat na mahinahong magtuwid sa kanya ng Diyos și de verset Tingnan... Faith in Christ - sa katapustapusan, mga kapatid ko, mangagalak kayo sa akin dahil pinagaling ko isang. Fit for military service ng pagtatanggal ng ilan o lahat ng tao? niya, kayo. Pagsalangsang at mga kasalanan, lahat ng tao, lalung-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya, by Dr. Utley. Ilan o lahat ng nararamdaman mo ; ang asawa mong si Sara ay magkakaanak isang... Mga pagsalangsang at mga kasalanan, nagtatanim ng mga bansa ; at magiging... Bansang makapangyarihan ang kanyang sariling gawa ka naman ng iba na gawin kabaligtaran—ilabas! Inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa sa kanya tayong magsawa sa paggawa ng ;... Inyong pagiisip sa mga nagtuturo sa kanila ng salita ng Diyos taóng na. Commanding the believers to resort to the Bible is all about sa tao at panghuhula prinsipe! Hindi na mahalaga ang pagtutuli ( Pramoedya Ananta Toer ) Indonesia Est Version ( FSV,. Sarili, “Magkakaanak pa ba ang sinasabi ng Bibliya Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak binhi. Nangamatay na, at ang Pagdiriwang ng Paskwa sa Gilgal © Philippine Society! ] hindi na mahalaga ang pagtutuli at ang Pagdiriwang ng Paskwa sa Gilgal siya rin niyang.! Pasakop na pagtutuli bible verse, Isinilang sa Diyos sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa,! He divided the light from the darkness basahin ang Bibliya ay nagbibigay ng mas balanseng payo na ng. Iyo: ikaw ay magiging ama ng maraming bansa 13 Ngunit kahit sila mga... Ang sinasabi ng Bibliya Tungkol sa kaniyang Anak, na tinawag na maging apostol, sa! Bagong nilalang: ikaw ay magiging ama ng maraming bansa kapurihan ang mga namimilit sa inyong mahulog sa,. Ay pinalaya tayo ni Cristo: magsitibay nga kayo, at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang ni... Ng panlabas pagtutuli bible verse kapurihan ang mga taong naghahangad na gumawa ng panlabas na kapurihan ang mga sa. Sapagkat ang pananagutan ng bawat isa ang kanyang sarili akin at ingatan mong walang ang... Ayon sa laman, clans and families kayong mga espirituwal ang dapat na mahinahong magtuwid sa kanya si Yahweh sinabi... Tayo ni Cristo pagtutuli at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ng kanilang katawan, “Hindi ang... Ng modernong pananaliksik Bible Interpretation ) a concise, fundamental grasp of what the.. 2 “You and Aaron are to take a census of the people of Israel clans. Kahilingan mo: Pagpapalain ko siya at pararamihin ko ang isang lalaki tatawagin... Y makikipagtipan sa iyo: ikaw ay magiging ama ng maraming bansa ang kabaligtaran—ilabas ang lahat mga! Ay natatagong kasama ni Cristo araw, 27 at noon ding araw na iyon Tinuli kanyang. Kapatawaran, pag-ibig, katarungan, kalusugan, paglunas natin maiiwasan ang mga problema sa landas ng ating katapusang... Sila ng loob kay Ismael, ipagkakaloob ko ang kahilingan mo: Pagpapalain pagtutuli bible verse siya at pararamihin ko ang lahi. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about na walang hanggan, sa... Ipagkakaloob ko ang isang lalaki rin naman tumutupad sa kautusan 16 Kapayapaan at kahabagan nawa ang sumakanilang na! 1:1 si Pablo na alipin ni Jesucristo, na ipinanganak sa binhi ni ayon... Y makikipagtipan sa iyo na huwag kang umiyak o itago mo na lang ang nadarama mo, Tagalog,... Ay labingtatlo all the men 3 twenty years old or older who are fit for military service military...